Uniwersytet Warszawski - strona 755

Rozrachunki publiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE 1. Są to należności i zobowiązania od i wobec instytucji publicznoprawnych, jak: urzędy skarbowe, ZUS, urzędy celne itd. Obejmują one rozrachunki m.in. z tytułu: • podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, • podatku od towarów i usług (VAT), • ceł i akcyzy, ...

Trzy stopnie płynności aktywów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

TRZY STOPNIE PŁYNNOŚCI AKTYWÓW 1. Wysoka płynność - gotówka, lokaty a'vista, waluty obce, papiery wartościowe do obrotu, czeki, weksle, zapasy zbywalne „od ręki”. 2. Średnia płynność - Należności gwarantowane, płatne w terminie 3 miesiące, papiery wartościowe nie notowane w obrocie publicznym (tru...

Typowe schematy dekretacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

TYPOWE SCHEMATY DEKRETACJI ROZR. FAKTUR. ROZRACH. Z TYT. DOSTAW SP (należności) SP (zobowiązania) SPRZEDAŻ ROZLICZENIE ZAKUPU (1a) (2a) ROZRACH. Z TYT. VAT ROZRACH. Z TYT. VAT (1b) (2b) VAT należny VAT nalicz. KREDYTY BANKOWE INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE (4) (3) ZOBOWIĄZ. WEKSLOWE (5) PO...

Zasady

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

I. Zasady korespondencji biurowej Korespondencja urzędowa to styl, w którym należy redagować korespondencję biurową. Korespondencja biurowa jest bardzo ważną i nie odłączną częścią pracy biurowej. Każdy pracownik redaguje w czasie pracy szereg pism. Wydajność pracownika mierzy się liczbą załatwionyc...

Zysk pojawi się dopiero po odpisaniu wszystkich kosztów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 357

Zysk pojawi się dopiero po odpisaniu wszystkich kosztów Marek Muc 16-08-2007, ostatnia aktualizacja 16-08-2007 00:00 Firma informatyczna sprzedająca napisany przez siebie program komputerowy nie osiągnie zysku do czasu, gdy sprzedane kopie w całości nie pokryją kosztu wytworzenia. Zasada ta dotycz...

Rzeczowe aktywa obrotow

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

RZECZOWE AKTYWA OBROTOWE (ZAPASY) Oznaczają aktywa przeznaczone do zbycia lub zużycia w ciągu 12 miesięcy od dnia bilansowego lub w ciągu normalnego cyklu operacyjnego właściwego ...

Demokracja - Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Demokracja. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania demokracji A. de Toqueville „Demokracja amerykańska” XIX/XX w. - marksiści Alternatywy demokracji (XXw.): 1. autorytaryzm - władza legalna wyposażona w autorytet poza prawem (Adorno: „Osobowość autorytarna”). Dominujący typ osobowości w danym społ. -...

Etnos

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1099

Etnos, grupy etniczne i etnograficzne Etnos - całokształt cech kulturowych zbiorowości ponad plemiennej, będący rezultatem wspólnoty pochodzenia i uwarunkowań historycznych oraz związków z terytorium etnicznym, na podstawie którego określa się ją jako grupę etniczną i wyodrębnia się ją od innych gru...

Grupa społeczna i jej główne składniki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Grupa społeczna i jej główne składniki Wg Szczepańskiego: Grupa społeczna to pewna ilość osób (najmniej trzy), powiązanych systemem stosunków uregulowanych przez instytucje, posiadających pewne wspólne wartości i oddzielonych od innych zbiorowości wyraźną zasadą odrębności. ♦ Zbiorowość, która wyksz...

Klasy ekonomiczne i spo_eczne w ujęciu M. Webera,

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 742

Klasy ekonomiczne i społeczne w ujęciu M. Webera Max Weber wyróżnia klasy oraz stany społeczne. Podział klas: 1. klasy ekonomiczne - klasy posiadania - pozycja klasowa określana jest przez różnice w posiadaniu majątku * pozytywnie uprzywilejowani posiadacze (wierzyciele, rentierzy), * pozycja neutra...