Uniwersytet Warszawski - strona 754

Pytania z ekonomii - popyt, podaż

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1071

Dr Adrianna Łukaszewicz Pytania pomocnicze dla studentów Zagadnienia wstępne Co to jest homo economicus? Jakie jest jego znaczenie dla ekonomii? Jakimi zasadami się on kieruje? Na czym polega zasada racjonalnego gospodarowania? Czy każdy człowiek jest homo economicus? Co wyraża krzywa możliwości...

Skrypt z ekonomii - Milewski

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 1946
Wyświetleń: 3164

Wykład 1 - Wprowadzenie do ekonomii R. Milewski, „Podstawy ekonomii”, str. 17-42 definicja ekonomii - ekonomia jest nauką o procesach gospodarczych, stara się wykrywać i opisywać prawidłowości rządzące tymi procesami (prawami ekonomicznymi) ekonomia jako nauka społeczna - ekonomia pokazuje, w jak...

Ekonomia-Sylabus WNE

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

Prof. dr hab. Jerzy Wilkin Wprowadzenie do ekonomii Cele kursu: * Zapoznanie studentów z przedmiotem współczesnej ekonomii * Omówienie podstaw metodologii nauk ekonomicznych * Przedstawienie głównych problemów ekonomicznych Polski i św...

Aktywa obrotowe netto

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 714

AKTYWA OBROTOWE NETTO, AKTYWA „PRACUJĄCE” (WORKING CAPITAL) OBRÓT AKTYWAMI BIEŻĄCYMI (CYKL OPERACYJNY) ZASADY ZARZĄDZANIA AKTYWAMI OBROTOWYMI 1. Wielkość aktywów obrotowych zależy od szybkości ich obrotu w cyklu operacyjnym im szybsza cy...

Ewidencja środków trwałych w budowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W BUDOWIE ŚRODKI TRWAŁE W BUDOWIE ROZRACHUNKI Z DOSTAWCAMI ŚRODKI TRWAŁE (1) (5) RACHUNEK BIEŻĄCY POZOST. KOSZTY OPER. (2) (6) KREDYTY BANKOWE STRATY NADZWYCZ. (3) (7) OBROTY WEWNĘTZRNE (4) POZOSTAŁE PRZYCH. OPER. ROZL.MIĘDZ.PRZYCH. RACHUNEK BIEŻĄCY (9) ...

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

EWIDENCJA WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH WART.NIEM. PRAWNE UMORZENIE R.M.K. AMORTYZACJA (1) (7) (5) ROZR.Z UDZIAŁ. POZ. KOSZTY OPER. (2) ROZR./ŚR.PIEN. (3) ROZLICZENIA .MIĘDZYOKR.PRZYCH. (4) ROZLICZENIA .MIĘDZYOKR.PRZYCH. RÓŻNE AKTYWA przychody (6) bieżące (1) Skapitalizowane...

Ewidencja obligacji u emitenta

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 616

Ewidencja obligacji u emitenta Kasa/R-k bieżący POZOSTAŁE ROZRACHUNKI KOSZTY FINANSOWE (2) (5) (6) (1) (4) Konta analityczne (subskrybenci) (3) (1) - koszty emisji obligacji (np. blankiety) (2) - przyjęte wpłaty od subskrybentów (3) - wydanie obligacji (konta analityczne) (4) - nali...

Krótkoterminowe aktywa finansowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

KRÓTKOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE Aktywa (środki) pieniężne w kasie - obrót gotówkowy Aktywa (środki) pieniężne w banku - obrót bezgotówkowy Inne środki pieniężne (czeki, weksle płatne w ciągu 3 m-cy) Instrumenty kapitałowe (akcje) Dłużne papiery wartościowe (obligacje) 1. Środki pieniężne - go...

Metody wyceny rozchodu rzeczowych aktywów obrotowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 630

METODY WYCENY ROZCHODU RZECZOWYCH AKTYWÓW OBROTOWYCH 1. Rozchód zapasów musi być wyceniony według rzeczywistych cen nabycia lub rzeczywistych kosztów wytworzenia. 2. Istnieją cztery podstawowe metody wyceny zużycia (rozchodu) rzeczowych a...

Operacje gospodarcze - Operacje bilansowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 77
Wyświetleń: 525

Operacje gospodarcze - są zdarzeniami, które mają bezpośredni wpływ na działalność gospodarczą jednostki, na zmianę wartości poszczególnych składników aktywów i pasywów. Wyraża się je w jednostkach pieniężnych, dokumentuje a następnie ...