Uniwersytet Warszawski - strona 731

Ekonomia-Test 6

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1211

TEST 6 1. Jeśli przedsiębiorstwo przesuwa się z jednego punktu na izokwancie do drugiego punktu na tej samej izokwancie, to: a) wielkość produkcji wzrośnie, b) wielkość produkcji zmaleje, c) krańcowa stopa substytucji kapitał...

Ekonomia-Test 7

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

TEST 7 1. Doskonała konkurencja na rynku pracy oznacza, że: a) tylko pracownicy nie mają wpływu na wysokość stawek płac, b) tylko pracodawcy nie mają wpływu na wysokość stawek płac, c) ani pracodawcy, ani pracownicy nie maja wpływu na wysokość stawek płac, d) rynek pracy zdominowany jest przez...

Ekonomia-Test 8

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1939

TEST 8 1. Na zmiany nominalnego PKB w danym okresie wpływają: a) tylko zmiany cen, b) tylko zmiany wielkości produkcji, c) zmiany cen i wielkości produkcji, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. PKB na jednego mieszkańca: a) uwzględnia szacunkową wartość produkcji wytworzonej w...

Ekonomia-Test 9

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2499

TEST 9 1. Wzrost stopy opodatkowania: a) zwiększa agregatowy popyt, b) zmniejsza agregatowy popyt, c) nie wpływa na agregatowy popyt, d) zwiększa nachylenie krzywej agregatowego popytu. 2. Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa: a) zwiększa agregatowy popyt, b) zwię...

Ekonomia-Test 10

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 833

TEST 10 1. Argumenty na rzecz aktywnej roli państwa w gospodarce wiązane są między innymi z następującymi czynnikami: a) konieczność zabezpieczenia sytemu gospodarczego od strony instytucjonalno- prawnej, b) pojawienie się niedoborów w wyniku regulacji państwowych, c) zniekształcone informacje,...

Ekonomia-Test 11

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 77
Wyświetleń: 721

TEST 11 1. Budżet państwa spełnia funkcje: a) stabilizacyjną, b) tezauryzacji, c) fiskalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Jeśli wydatki rządowe i przychody z podatków wzrosły jednocześnie o 100, to dochód narodowy: ...

Ekonomia-Test 12

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2002

TEST 12 1. Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji: a) środka płatniczego, b) czynnika produkcji, c) środka wymiany, d) środka przechowywania bogactwa. 2. Całkowity popyt na pieniądz w ujęciu nominalnym jest w danej gospodarce: a) wprost proporcjonalny do nominalnego PKB i stopy procentowej,...

Ekonomia-Test 13

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770

TEST 13 1. Przy założeniu, że spełniony jest warunek liniowej jednorodności funkcji produkcji Y = F(K,Z), gdzie K to zasób kapitału, a Z to wielkość zatrudnienia, prawdziwy jest zapis: a) b) c) d) 2. Łańcuchowy indeks wzrostu produktu narodowego gt wynosi: a) b) c) d) 3. Tempo wzrostu gospodarc...

Ekonomia-Test 14

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1141

TEST 14 1. Faza ożywienia charakteryzuje się: a) spadkiem zatrudnienia, b) wzrostem bezrobocia, c) spadkiem produkcji, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Punkt, w którym PNB przestaje spadać, a bezrobocie przestaje wzrastać, nazywany: a) recesją, b) dolnym punktem zwrotnym, ...

Ekonomia-Test 15

  • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1631

TEST 15 1. Bezrobotni to: a) niepracujące osoby w wieku produkcyjnym, b) osoby w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym, zdolne do pracy, lecz niechętne jej podjęciu, c) bierni zawodowo, d) część zasobów siły roboczej. 2. W skład zasobów siły roboczej wchodzą: a) aktywni i bierni zawodowo, b) ...