Uniwersytet Warszawski - strona 701

Kultura i tożsamość

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Kultura i tożsamość Tożsamość Indywidualna - operujemy psychologią. Zbiór wyobrażeń, przekonań konstruowanych wobec samego siebie. Społeczna (zbiorowa) - operujemy socjologią. Zwielokrotniona tożsamość indywidualna. Zbiór autodefinicji ale nieredukowalna do definicji pojedynczej. Oparta na pewnej ...

Różność form kulturowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

Hattington „ Zderzenie cywilizacji” Tilor „Europa, Europa” „Historia Wojen “ Sarkoni„ Teoria demokracji“ Temat: Różność form kulturowych Generacja - powolne wchodzenie w życie młodych osób. Gdzie pozycja ojca w rodzinie jest bard...

Sposoby definiowania kultury - Nurty kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 693

Sposoby definiowania kultury 6 podstawowych typów definiowania kultury: opisowo - wyliczające, formalistyczny Głównym założeniem jest to, że kultura jest określonym zbiorem konkretnych przedmiotów, wyliczenie tych przedmiotów. Charakterystyczny dla archeologów i etnografów. Przykład: Definicja Ta...

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

W jaki sposób człowiek nabywa kulturę? „8” Tworzenie kultury to cechy specyficznie ludzkie. To odróżnia człowieka w sensie gatunkowym i jednostkowym od innych stworzeń. Ten proces trwa od początku antropogenezy, ale też od początku życia każdej jednostki. Te dwie płaszczyzny się uzupełniają chocia...

Wstęp do kulturoznawstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kulturoznawstwo
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1148

1. Czym jest kultura? termin wieloznaczny, pochodzący początkowo od łac. cultus agri ("uprawa ziemi"), interpretowany w różny sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (...

Ewolucja funkcji państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 21
Wyświetleń: 945

Ewolucja funkcji państwa Polityka bezpieczeństwa : Istotne zmiany w niej wynikają z nowych cech otoczenia w którym funkcjonują współczesne państwa oraz z nowej, ponadnarodowej natury zagrożeń, jakie wyłaniają się w epoce globalizacji.. Z jednej strony zagęszczanie się sieci różnorodnych powiązań gl...

Funkcje nauki o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Funkcje nauki o polityce. Opisowa (badanie rzeczywistości politycznej poprzez ujawnienie ważnych problemów politycznych; należy określić normę, czyli określonego stanu rzeczy, wskazanie zjawisk, które tych standardów nie spełniają oraz ukazanie ewentualnych środków zaradczych, wskazanie co jest dob...

Interwencjonizm państwowy - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1169

Interwencjonizm państwowy. Bieg wydarzeń poł. XX wieku spowodował, że państwo stanęło wobec problemów, których nie mógł rozwiązać automatycznie działający mechanizm rynkowy. Zaczęto dążyć w kierunku zmian, do czego przyczynił się bardzo J.M . Keynes, który wskazywał na konieczność ingerencji państw...

Koncepcja umowy społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o prawie i polityce
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1463

Koncepcja umowy społecznej: Hobbes, Locke, Rousseau. Hobbes - wg niego początek ludzkości to żarłoczna, krwawa walka wszystkich ze wszystkimi (bellum omnium contra omnes). Bez żadnej władzy nad sobą ludzie pożarliby się, gdyż tylko silna władza państwowa, dysponująca różnymi środkami przymusu jest ...