Uniwersytet Warszawski - strona 678

Źródła informacji o zdrowiu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 588

Źródła informacji o zdrowiu; różnica między wiedzą a zachowaniami zdrowotnymi i działaniami na rzecz zdrowia Mass media - środki masowego przekazu, masowej komunikacji lub społecznego oddziaływania. Radio, prasa, telewizja, Internet. Media są jednym z głównych źródeł informacji o zdrowiu i choroba...

Czynniki wpływające na kształtowanie zachowań zdrowotnych - omówienie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1148

Czynniki wpływające na kształtowanie zachowań zdrowotnych Styl życia jednostki, w tym jego zachowania zdrowotne zmieniają się w okresie całego życia. Zmiany te są zależne od wielu różnorodnych czynników, w tym właściwości człowieka (wiek, płeć, stan zdrowia itp.) oraz różnorodnych czynników środowi...

Kompetencje i cechy osoby prowadzącej edukację - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 903

Kompetencje i cechy jakie powinna posiadać osoba prowadząca edukację zdrowotną Dwie grupy zawodowe zajmują się nauczaniem edukacji zdrowotnej - pracownicy medyczni i nauczyciele. Ich kompetencje : pracownicy medyczni nauczyciele i inne osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą wiedza medyczna Szero...

Założenia biomedyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1218

Omówić założenia biomedycznego i socjoekologicznego modelu zdrowia Biomedyczny model zdrowia: ukształtowany pod wpływem mechanistycznej teorii przyrody (życia) Kartezjusza dualizm: Podział na sferę ducha (nauki humanistyczne) i sferę materii (nauki przyrodnicze) świat materialny jest maszyną: Mas...

Zachowania sprzyjające zdrowiu i ryzykowne dla zdrowia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1575

Omówić zachowania sprzyjające zdrowiu i ryzykowne dla zdrowia Zachowania sprzyjające zdrowiu: Aktywność fizyczna i sposób spędzania wolnego czasu Wysiłki fizyczne o odpowiednim ( do wieku i stanu zdrowia) czasie trwania, częstotliwości i intensywności umacniają zdrowie: powodują wiele korzystnyc...

Zasady metod aktywizujących - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Omówić zasady metod aktywizujących i interaktywnych (podać ich przykłady), korzyści i ograniczenia w ich stosowaniu. Metody aktywizujące. Istotą metod aktywizujących jest: Przeniesienie akcentu z procesu nauczania na proces uczenia się Uwzględnienie emocjonalnego aspektu tego procesu Stwarzanie ...

Definicja zdrowia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

Podać przykłady definicji zdrowia, wymienić jego aspekty, wyjaśnić pojęcie holistyczne do zdrowia Zdrowie łączy się z definiowaniem choroby, trudne do zdefiniowania (300 definicji), pojęcie abstrakcyjne, 1sze definicje : Hipokrates (V-IV w. p.n...

Etapy planowania w edukacji zdrowotnej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 532
Wyświetleń: 2765

Przedstawić etapy planowania w edukacji zdrowotnej. Planowanie programu jest procesem, którego wynikiem jest plan. Plan powinien zawierać elementy, które są odpowiedzią na 3 następujące pytania: Co chcemy osiągnąć? - ustalenie potrzeb, wybór priorytetów, określenie celów i zadań Co zamierzamy zrob...

Styl życia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1330

Wyjaśnić pojęcia: styl życia, prozdrowotne style życia, zachowania zdrowotne Styl życia: Jest wytworem kultury i ma wyraźny komponent społeczny. Nie ma natomiast zgodności co do definicji i koncepcji tego pojęcia. Styl życia to: Zespół codziennych zachowań, swoistych dla danej zbiorowości lub jed...

Dojrzała postawa wobec zdrowia i choroby - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Edukacja zdrowotna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1232

Wyjaśnić na czym polega dojrzała postawa wobec zdrowia i choroby, odpowiedzialność za zdrowie własne i innych, dokonywanie wyborów dotyczących zdrowia. W ciągu swojego krótkiego życia człowiek przemieszcza się na kontinuum „zdrowie-choroba”. To w jakim kierunku zmierza jednostka zależy m.in. od jeg...