Uniwersytet Warszawski - strona 659

Wykład - prawo pracy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 525

Stosunek pracy to stosunek prawny, w którym pracownik obowiązany jest do osobistego i zgodnego z poleceniami pracodawcy świadczenia pracy określonego rodzaju i na określonym stanowisku, a pracodawca do stworzenia warunkow umożliwiających jej wykonywania oraz wyplaty wynagrodzenia i świadczen dodatko...

Wykład - Prawo rodzinne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 917

Prawo rodzinne - reguluje stosunki niemajątkowe i majątkowe związane z zawarciem małżeństwa, pokrewieństwem i przysposobieniem. Zasady prawa rodzinnego: zasada monogamii zasada świeckiego charakteru małżeństwa i właściwości sadownictwa w sprawach małżeńskich i rodzinnych zasada trwałości małżeńs...

Wykład - prawo rzeczowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 546

Prawo rzeczowe - dzial prawa cywilnego normujący prawo własności i inne prawa do rzeczy; znaczenie przedmiotowe(dzial prawa cywilnego) i znaczenie podmiotowe (prawa poszczególnych osob do rzeczy) Prawa rzeczowe: prawo własności uzytkowanie wieczyste ograniczone prawo rzeczowe są to prawa podmio...

Wykład - prawo spadkowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 553

Spadek - ogól praw i obowiązków majatkowych zmarłego(prawa majątkowe, czyli pasywa, lecz także obowiązki majątkowe, czyli pasywa, długi); do spadku nie należą prawa o charakterze niemajątkowym, gdyż wygasają z chwilą śmierci, a także niektóre prawa majątkowe scisle związane z osoba zmarłego(uzytkowa...

Wykład - sprawiedliwość i rządy prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

SPRAWIEDLIWOŚĆ I RZĄDY PRAWA. 1. Idea sprawiedliwości i jej znaczenie. a) sprawiedliwość jako cnota doskonałości etycznej, b) sprawiedliwość pojmowana jako zasada regulująca wymianę dóbr albo przydzielanie dóbr i ciężarów (sprawiedliwość rozdzielcza, dystrybutywna); materialne koncepcje sprawiedl...

Wykład - stosunki prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413

STOSUNKI PRAWNE 1. Pojęcie stosunku prawnego. Stosunek prawny to rodzaj stosunku społecznego wykorzystywany do opisywania zależności między podmiotami prawa, analiza stosunków charakteryzuje się wielostronnością ujęcia (obowiązkom jednej strony stosunku odpowiadają uprawnienia drugiej). 2. Powsta...

Wykład - system prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

SYSTEM PRAWA. 1. Pojęcie i rodzaje systemów. Pojęcie systemu prawa. - system to całość złożona z powiązanych elementów, systemy można podzielić na naturalne (powstałe bez ingerencji człowieka) i sztuczne (stworzone przez człowieka dla osiągnięcia zamierzonych celów) oraz na realne (składające się ...

Wykład - tworzenie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 476

TWORZENIE PRAWA. 1. Pojęcie źródeł prawa. Przez źródła prawa rozumie się: w znaczeniu formalnym: akty normatywne, które zawierają przepisy dające podstawę do konstruowania norm danej gałęzi prawa, w znaczeniu materialnym: okoliczności ekonomiczne, polityczne, społeczne, kulturalne oddziałujące na ...

Wykład - Przestrzeganie i stosowanie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

PRZESTRZEGANIE I STOSOWANIE PRAWA. 1. Pojęcie przestrzegania i stosowania prawa. a) przestrzeganie prawa - zachowanie adresata normy zgodne z jej dyspozycją w warunkach wskazanych w hipotezie, jest obowiązkiem wszystkich adresatów norm; nieprzestrzeganie prawa może polegać na zachowaniu contra leg...

Wykład - Neoklasyczna koncepcja polityki stabilizacyjnej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Polityka gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 588

Neoklasyczna koncepcja polityki stabilizacyjnej 1) koncepcja wbudowanej stabilności sektora prywatnego gospodarka rynkowa w okresie długim jest stabilna (neoklasycy to optymiści rynkowi), aktywna polityka państwa doprowadzi do wzrostu inflacji, a najważniejszym celem polityki gospodarczej powinien...