Uniwersytet Warszawski - strona 658

Wykład - Idea ładu społecznego i wizje prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 448

Idea ładu społecznego i wizje prawa. Prawo jest od starożytności wyrazem potrzeby istnienia ładu społecznego, trwałych, naturalnych reguł, wierność którym nazywa się sprawiedliwością; tym regułom wierni powinni być także władcy (dwa porządki prawne: naturalny i państwowy); rzymscy sędziowie kierowa...

Wykład - Język prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 539

JĘZYK PRAWA. Rodzaje wypowiedzi. opisowe - zdania w sensie logicznym, które stwierdzają fakty, oceniające - pełnią funkcję ekspresyjną, ukazują stosunek autora wypowiedzi do pewnego fragmentu rzeczywistości (aprobatę lub dezaprobatę); dzielą się na zasadnicze samoistne - indywidualne i subiektywn...

Wykład - normy i przepisy prawne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 56
Wyświetleń: 462

NORMY I PRZEPISY PRAWNE. 1. Pojęcie normy postępowania. Norma postępowania - wysłowiony nakaz, zakaz lub dozwolenie, któremu towarzyszy specyficzny kontekst społeczny; dotyczy ona tylko takich zachowań, które są uzależnione od adresata normy; jednym z rodzajów norm postępowania są normy prawne. 2...

Wykład - obowiązywanie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 350
Wyświetleń: 861

OBOWIĄZYWANIE PRAWA. 1. Pojęcie obowiązywania prawa. a) w ujęciu aksjologicznym: obowiązują jedynie normy zgodne z podstawowymi wartościami lub normami moralnymi, inne to tylko ustawowe bezprawie; większym uznaniem cieszy się umiarkowane podejście uznające obowiązywanie aksjologiczne jako pomocnic...

Wykład - odpowiedzialność prawna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 161
Wyświetleń: 455

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA 1. Pojęcie i ogólne zasady odpowiedzialności prawnej. Odpowiedzialność prawna to obowiązek ponoszenia przewidzianych przez normę sankcjonującą negatywnych skutków zachowań niezgodnych z dyspozycją normy w warunkach przewidzianych w hipotezie albo negatywnych skutków wystąpi...

Wykład - prawo a inne regulatory zachowań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2093

PRAWO A INNE REGULATORY ZACHOWAŃ. Prawo i wartości. kognitywizm: wartości to byty stałe (absolutyzm aksjologiczny), obiektywne istniejące samoistnie lub z woli Boga, dlatego mogą być przedmiotem poznania, akognitywizm: wartości są hist...

Wykład - Prawo cywilne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Prawo cywilne reguluje te stosunki o charakterze majątkowym i niemajątkowym, w których strony występują jako podmioty równorzędne; w tworzeniu prawa cywilnego duże znaczenie mają zasady współżycia społecznego części prawa cywilnego: - część ogólna - prawo rzeczowe - prawo zobowiązań - prawo spa...

Wykład - prawo jako przedmiot badań naukowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1575

PRAWO JAKO PRZEDMIOT BADAŃ NAUKOWYCH. Podstawowe problemy nauk prawnych. Nauka prawa wywodzi się z rzymskiej jurysprudencji, pojmowanej początkowo jako znajomość prawa. Nauki prawne bywają zaliczane do nauk ogólnych (Europa), niekiedy traktu...

Wykład - prawo jako zjawisko polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

PRAWO JAKO ZJAWISKO POLITYCZNE. 1. Prawo w procesie sprawowania władzy. prawo jest jednym z podstawowych instrumentów sprawowania władzy publicznej, normy stanowią dla ich adresatów bodziec skłaniający do zachowania oczekiwanego przez sprawujących władzę, prawo powinno być ramą, w jakiej poruszaj...

Wykład - prawo karne i funkcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Pojęcie prawa karnego i jego funkcje prawo karne określa czyny będące przestępstwami, kary za przestępstwa i środki zabezpieczające i karne prawo karne procesowe: reguły zachowania organów państwowych w procesie karnym prawo karne wyc...