Uniwersytet Warszawski - strona 653

Wykład - obecna sytuacja w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

Obecnie sytuację społeczną w Polsce cechują • proces starzenia się społeczeństwa - malał w ostatnich kilkunastu latach odsetek ludności     w wieku przedprodukcyjnym a rósł udział ludności w

Wykład - organizacja administracji państwowej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 371

ORGANIZACJA ADMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, TERENOWEJ I SAMORZADOWEJ Administracja - od słowa ministre- zarządzanie, ad-w kierunku realizacji potrzeb społecznych Administracja publiczna - wszelka zorganizowana działalność w celu zapewnienia potrzeb obywateli Legislatywa(organy prawodawcze): kompetentne...

Wykład - Organy sądownicze

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 560

Organy sądownicze - są niezależne, rozstrzyganie sporów prawnych na podstawie przyjętych norm czyli prawa cywilnego, karnego i administracyjnego. Sąd najwyższy, powszechne, administracyjny, wojskowy, postępowanie co najmniej dwuinstancyjne. Trybunał konstytucyjny:

Wykład - Orzeczenie sądowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Orzeczenie sądowe - władcza i decyzyjna czynność procesowa dokonywana przez sąd w postępowaniu. Charakter oreczeń : - deklaratoryjne nie stwarza niczego nowego, ale tylko potwierdza istniejący stan prawny - konstytutywne fakty prawne, powodują powstanie zmiane czyiś praw lub obowiązków. Skutki pr...

Wykład - definicja Państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588

Państwo - organizacja społeczna, prawna terytorialna, posiada systemy zarządzania, władza, prawo Polska - republika konstytucyjna Teoria anakyklosis (Polibiusz) ^ form sprawowania rządów, nie są stale K - Królestwo - wszyscy się na nie zgadzaj...

Wykład - Pojęcie i koncepcje struktury społecznej

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 483

Pojęcie i koncepcje struktury społecznej Społeczeństwo to duża zbiorowość społeczna ( Zbiorowość społeczna - zbiór osób, między którymi istnieją więzi społeczne) zamieszkująca określone terytorium, posiadająca wspólną kulturę i tożsamość oraz własne instytucje. Idea społeczeństwa obywatelskiego€ ...

Wykład - ustrój Polski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

POLSKA- system zbliżony do parlamentarno-gabinetowego ze wzmocnionymi prelugatywami prezydenta, zgodnie z konstytucja z dnia 2.04.1997 roku, zbliżony do Włoskiego, zasada podziału władzy, dwuizbowy parlament (sejm, senat), władza wykonawcza prezydent i rada ministrów (dwuczłonowość egzekutywy), rząd...

Wykład - Prawo

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Prawo - system uregulowanych norm regulujących życie społeczne na wszystkich płaszczyznach. Pierwszych zalążków państwowości można się dopatrywać u schyłku kultury plemiennej, powstały klany, kasty Społeczeństwo - to na tyle duża ilość osób aby mogła wyodrębnić swoja kulturę, obyczaj i historię ka...

Wykład - Procedura ustawodawcza

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

I. Inicjatywa ustawodawcza (www.sejm.gov.pl) Władzę ustawodawczą w Rzeczpospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat (art. 95 Konstytucji) Inicjatywa ustawodawcza czyli prawo przedkładania Sejmowi projektów ustaw, przysługuje (art. 118 Konstytucji, art. 32 Regulaminu Sejmu): Posłom:

Wykład - Przedsiębiorstwa prywatne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

Przedsiębiorstwa prywatne nie są w interesie Państwa. ORGANIZACJA ADIMINISTRACJI PAŃSTWOWEJ, TERENOWEJ I SAMORZĄDOWEJ Administracja- (ministrare znaczy zarządzać, ad-oznacza skupienie w kierunku zaspokajania potrzeb publicznych) Administracja publiczna- wszelka zorganizowana działalność sprawowana...