Uniwersytet Warszawski - strona 652

Wykład - typologia państw według Roberta von Mohla

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Otto
 • Nauka o państwie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

TYPOLOGIA PAŃSTW WG ROBERTA VON MOHLA Dzielił państwa na gatunki biorąc pod uwagę kto i w jaki sposób rządzi: - Państwa patriarchalne - oparte na głowie rodziny - Państwa teokratyczne - wszystko za sprawą boską - Państwa patrymonialne - umowa społeczna - Państwa ogólnospołeczne - państwa antyczne...

Wykład - środki masowego przekazu i opinia publiczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Środki masowego przekazu i opinia publiczna Środki masowego przekazu ( mass media) odgrywają ogromną i stale rosnącą rolę w życiu publicznym stąd nazywane są czwartą władzą. → rodzaje mass mediów: książka prasa film radio telewizja (ostatni...

Wykład - Atrybuty Państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 805

Atrybuty Państwa W Międzyamerykańskiej Konwencji o Prawach i Obowiązkach Państw z 26 grudnia 1933 roku państwo jako podmiot prawa międzynarodowego powinno posiadać następujące atrybuty: - ludność; - określone terytorium; - r...

Wykład - Czynniki wyznaczające ład społeczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Czynniki wyznaczające ład społeczny Życie społeczne to wzajemne oddziaływania (interakcje) między jednostkami i zbiorowościami obejmujące: współpracę rywalizację i konflikty. Na ich przebieg ( na kształt życia społecznego) wpływają normy i wartości społeczne. Normy społeczne - zasady zachowania (na...

Wykład - Dedukcja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651

Dedukcja- Indukcja- Humanizm- Państwo jest określone jako kraj - geograficznie jako społeczność państwowa jako organizacji państwowej opartej na więzi władztwa politycznego- państwo demokratyczne Cechy organizacji państwowej: członkostwo czyli obywatelstwo prawo ziemi, prawo krwi jurysdykc...

Wykład - Formy ustrojowe w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 497

FORMY USTROJOWE POLSKA PAŃSTWO- jest organizacją polityczną wyposażoną w suwerenną władze, terytorialną władze gdzie przynależność na charakter sformalizowany. Klasyfikacja państw wg charakteru klasowego czyli kto włada śwordkami produkcji: niewolnicze, feudalne, burżuazyjne(kapitalistyczne), soc...

Wykład - Funkcje prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

Funkcje prawa - Regulacja życia społecznego - eliminacja zachowań niezgodnych z prawem, zapewnianie ładu społecznego, poczucia bezpieczeństwa - Represyjna - wymierzanie kary za przestępstwa - Wychowawcza - prawo ma kształtować trwałe motywacje do pozytywnych zachowań - Dystrybucyjna - tworzenie odp...

Wykład - Gałęzie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 630

Gałęzie prawa Prawo cywilne - regulacja stosunków cywilno prawnych miedzi podmiotami prawa prywatnego a także sytuację prawną osób i rzeczy jako podmiotów i przedmiotów stosunków cywilnoprawnych oraz treść stosunków prawnych, na którą składają się uprawnienia i obowiązki podmiotów tych stosunków. ...

Wykład - Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1302

Historyczne i współczesne formy organizacji społeczeństwa Społeczeństwo obywatelskie (ang. civil society, fr. societe civile) - społeczeństwo aktywnych obywateli uczestniczących w rozstrzyganiu spraw publicznych na poziomie lokalnym i ogólnopaństwowym. Terminu używali m. in. Cyceron, John Locke, Ge...

Wykład - Konflikty i sposoby ich rozwiązywania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o państwie i prawie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Konflikty i sposoby ich rozwiązywania Konflikty społeczne są stałym elementem życia społecznego. Wskazuje się trzy  przyczyny:  - nierówny podział dóbr między klasami lub grupami społecznymi ( tzw. przyczyny strukturalne związane z budową społeczeństwa) sprzeczności interesów - różnice rozwojowe wy...