Uniwersytet Warszawski - strona 621

Wzajemne naświetlanie się sztuk-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Literatura porównawcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1813

Wzajemne naświetlanie się sztuk. Sztuki takie jak malarstwo, rzeźba, literatura bez przerwy wchodzą ze sobą w rozmaite relacje, wzajemnie się opisują, dopełniają i naświetlają. Sztuki te są pokrewne strukturalnie. Są spowinowacone. Rzecznikiem takich właśnie poglądów na sztuki był Oskar Walzel. W a...

Bezrobocie-podstawowe zagadnienia - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

Bezrobocie Bezrobocie - zjawisko polegające na tym, że część osób zdolnych do pracy i chcących pracować pozostaje bez pracy. Bezrobotni - ludzie, zdolni do pracy i gotowi jej podjęcia w ramach stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy, pozostający bez pracy, lub czasowo zwolnieni. Stopa bezrob...

Inflacja-opracowanie - Wskaźniki cen

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

Inflacja Inflacja - wzrost ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi Deflacja - spadek ogólnego poziomu cen rynkowych na towary i usługi Stagflacja - zjawisko polegające na szybkim wzroście cen (inflacji) w warunkach stagnacji ...

Krzywa Leffera-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

Krzywa Leffera Krzywa Leffera - ilustruje zależność między stopą opodatkowania dochodów a wpływami do budżetu państwa. Krzywa ta opiera się na założeniu, że wpływy do budżetu (z podatków T) zależą od dwóch wielkości: podstawy opodatkowania (czyli wysokości dochodów) wysokości stóp podatkowych: h=...

Metody badań ekonomicznych-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Metody badań ekonomicznych: obserwacja, pomiar - dotyczące wielu zjawisk ekonomicznych (np.: bezrobocia, inflacji). analiza modeli ekonomicznych (kontrolowane eksperymenty) - modelem nazywamy teoretyczne uogólnienie określonego odcinka badanej rzeczywistości, które w sposób syntetyczny i w jakimś ...

Podaż-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 616

Podaż: Podaż - ilość danego dobra zaoferowana przez producentów do sprzedaży po określonej cenie i w określonym czasie. Czynniki wpływające na podaż: koszty wytwarzania - przedsiębiorstwa zwiększają produkcję aż do punktu, do którego począwszy produkcja staje się nieopłacalna. Zwiększenie kosztów...

Podatki-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Podatki Podatek - przymusowe, bezzwrotne i nieodpłatne świadczenie pieniężne przekazane przez podatnika na rzecz budżetu państwa, miasta lub gminy: podatek bezpośredni od dochodów przedsiębiorstw - ma charakter liniowy, tzn. stopa pod...

Podstawowe problemy ekonomiczne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

Podstawowe problemy ekonomiczne: Rzadkość - ograniczoność zasobów Koszt alternatywny - to koszt zaniechanych możliwości. Mierzony jest wartością tej produkcji, której nie realizujemy, lub z której rezygnujemy w tym celu, aby zwiększyć produkcję innych dóbr lub innych wartości. Krzywa transformacj...

Polityka fiskalna państwa-opracowanie - Przychody rządowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

POLITYKA FISKALNA PAŃSTWA Polityka fiskalna - obejmuje wszystkie posunięcia rządu w sferze wpływów i wydatków budżetowych w celu uzyskania kontroli i oddziaływania na podział dochodów oraz na ogólny poziom aktywności gospodarczej w kraju. Głównym sferą oddziaływania polityki fiskalnej jest popyt. ...

Popyt-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 791

Popyt: Popyt - ilość danego dobra jaką nabywcy są w stanie nabyć po określonej cenie i w określonym czasie. Popyt efektywny - popyt, przy którym chęć nabycia towaru jest poparta możliwościami dochodowymi nabywcy Popyt potencjalny - popyt, przy którym chęć nabycia towaru nie jest poparta możliwośc...