Uniwersytet Warszawski - strona 596

Niepełnosprawność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1281

Pomoc psychologiczna osobom z niepełnosprawnością Ewa Pisula Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej Literatura: Kowalik S. (2007). Psychologia rehabilitacyjna. Warszawa: WAiP – roz. 2 i 3. Kowalik S. (2000). Psychologiczne podstawy niepełnosprawności i rehabilitacji. W: J. Strelau (red.), Psy...

Obowiązki psychologa - ustawodawstwo - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Page 1 Obowiązki psychologa w świetle aktualnego ustawodawstwa 253 The psychologist's responsibilities - legislative issues Talarowska M., Florkowski A., Orzechowska A., Zboralski K., Gałecki P. Medical University of Lodz, Poland, Department of Adult Psychiatry An act of psychological profess...

Specyficzne, niespecyficzne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pomoc psychologiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1183

Czynniki specyficzne i niespecyficzne w psychoterapii w świetle badań Wstęp Niniejsze opracowanie ma na celu odpowiedź na pytanie, czy teoretyczne tezy zapożyczonej z medycyny koncepcji działania psychoterapii znajdują potwierdzenie w wynikach badań nad skutecznością psychoterapii. Zostały wykorzyst...

Wiedza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 112
Wyświetleń: 651

Wiedza - forma trwałej reprezentacji rzeczywistości, mająca postać uporządkowanej i wzajemnie powiązanej struktury informacji, kodowanej w pamięci długotrwałej. Podział wiedzy (Gilbert Ryle): - deklaratywna (że) - odnosi się do danych (faktó...

Język i mowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1743

Język i mowa Język- system kodowania znaczeń poprzez wykorzystanie skończonego zbioru symboli (dźwięków mowy lub znaków pisma). Operowanie na symbolach podlega regułom gramatycznym, swoistym dla każdego języka naturalnego lub sztucznego. Mowa- używanie języka w celu przekazywania znaczeń oraz wpływ...

Kontrola poznawcza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 896
Wyświetleń: 1540

KONTROLA POZNAWCZA (ROZDZIAŁ 6) Kontrola poznawcza- zdolność systemu poznawczego do nadzorowania i regulowania własnych procesów poznawczych, poznawczych także do planowanego sterowania ich przebiegiem. Trzy postaci kontroli poznawczej (Chuderski): - monitorowanie - regulacja - sterowanie Auto...

Modele umysłu - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1694

M O D E L E U M Y S Ł U 1. B L O K O W Y Informacja przetwarzana przez system sekwencyjnie i oddolnie (bottom-up), czyli od wejścia sensorycznego aż po wyjście behawioralne. Sekwencja przetwarzania składa się z etapów, następujących po sobie kolejno i realizowanych w kolejnych blokach procesów prze...

Myślenie i rozumowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 616
Wyświetleń: 1834

MYŚLENIE I ROZUMOWANIE (rozdz. 10) Myślenie to proces łączenia elementów poznawczej reprezentacji świata (obrazów, pojęć lub sądów) w dłuższe ciągi. Tak utworzony ciąg zastępy realne, obserwowalne zachowanie w rzeczywistym świecie fizycznym lub społecznym, uwalniając nas od konieczności ponoszenia ...

Rozwiązywanie problemów - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 168
Wyświetleń: 749

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 1.PROBLEM I ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU Problem - rozbieżność między aktualnym stanem rzeczy a wyznaczonym bądź narzuconym celem (pożądanym stanem), której nie można usnąć rutynowo) Rozwiązywanie problemów - aktywność ukierunkowana na zredukowanie rozbieżności pomiędzy stanem akt...

Procesy poznawcze - pojęcia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Procesy poznawcze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1043

P O J Ę C I A procesy przetwarzania informacji - składają się na nie wszystkie operacje, dzięki którym odbierane przez jednostkę informacje są transformowane, przekształcane, redukowane, wzmacniane, zachowywane, przywoływane lub wykorzystywane w inny sposób. ekonomia systemu poznawczego - przetwarz...