Uniwersytet Warszawski - strona 567

Wykład - Organizacja religijna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 336

Organizacja religijna Ważność organizacji dla religii nie sposób jednak przedstawić w niewłaściwym ujęciu. Przybieranie przez religię kształtów wspólnotowych, społecznych, jest odpowiedzią na doświadczenie sacrum i jest przeto tylko pochodną tego re...

Wykład - Pierre Bayle

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Pierre Bayle (1647 - 1706) Wskazał, że to o czym mity opowiadają jest relacją z faktycznie mających miejsc wydarzeń. Nie jest zatem słusznie, by rozumieć mity alegorycznie i sprowadzać ich poznanie do orzeczenia, z jaką lub jakimi alegoriami mamy ...

Wykład - Psychologia i psychologowie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Psychologia i psychologowie Rudolf Otto (1869 - 1937) Podstawowa zasługa Otta polega na skutecznym przerwaniu dociekań o charakterze ewolucjonistycznym i wskazaniu na irracjonalizm obecny w religiach. Uznanie mistycyzmu jako nieodzownej cech...

Wykład - Typy doświadczenia religijnego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religiologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 343

Typy doświadczenia religijnego Pierwszym typem jest doświadczenie kosmiczne. Kosmos prowadzi w religiach do tworzenia się przekonania o stworzeniu świata, jego uporządkowaniu i teologii jego istnienia. Informuje o pewnych cechach sacrum - umożliwia mu przypisanie funkcji stwórczych i porządkujących...

Wykład - Poglądy Durkheima na religię

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religioznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Dariusz Kadulski Poglądy Émile Durkheima na religię Francuski filozof, socjolog i pedagog Émile Durkheim (1858-1917) jest reprezentantem socjologizmu – czyli socjologicznego sposobu wyjaśniania zjawisk Ŝycia społecznego. „Fundamentalnym...

Wykład - Religia Majów

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religioznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 630

Majów religia stawiciele licznych plemion z Nad˝du i Al-Hid˝azu, aby mu si´ poddaç i przyjàç islam. W efekcie tych wydarzeƒ P∏w. Arabski zosta∏ ostatecznie zjednoczony pod sztandarem nowej religii. W tym czasie rozpocz´∏y si´ tak˝e pierwsze wypady muzu∏manów na sàsiednie tereny, które zaowocowa...

Wykład - Człowiek w teatrze życia codziennego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 259
Wyświetleń: 945

1.ZAJĘCIA 1-2 a)Ervin Goffman „Człowiek w teatrze życia codziennego” str.31-45 Posługując się terminologią Ichheisera, możemy powiedzieć, że jednostka działa tak, by w sposób umyślny lub mimowolny „wyrazić” siebie, a inni pozostają pod jakimś jej wrażeniem Na wyrazistość jednostki składa się Wra...

Wykład - wprowadzenie do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 777

Socjologia ćwiczenia nr 1-2 BARBARA SZACKA „Wprowadzenie do socjologii” fragmenty Socjalizacja - to złożony, wielostronny proces uczenia się, dzięki któremu człowiek, istota biologiczna, staje się istotą społeczną, członkiem określonego społeczeństwa i reprezentantem określonej kultury. Jest to pr...

Wykład - definicja jednostki

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 280
Wyświetleń: 490

Temat 1-2 - jednostka jako istota społeczna. I E.Aronson „Człowiek istota społeczna”-Poznanie społeczne 1. Jak nadajemy sens światu: a)powszechny pogląd-racjonalność procesów poznawczych-każda jednostka dokłada wszelkich starań, aby mieć słuszność i wyznawać poprawne poglądy i przekonania -Benth...

Wykład - proces tworzenia więzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 756

PROCES TWORZENIA WIĘZI SPOŁECZNEJ. ZBIOROWOŚCI SPOŁECZNE. (część I) (Barbara Szacka „Wprowadzenie do socjologii” rozdz. 5-7 ) pojęcie interakcji społecznej: Pojęcie interakcji społecznej jest związane z pojęciem działania społecznego (Max Weber) albo czynności społecznej (Florian Znaniecki). Istn...