Uniwersytet Warszawski - strona 552

note /search

Tradycyjny rachunek nazw - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1309

Tradycyjny rachunek nazw Tradycyjny rachunek nazw jest najstarszym systemem formalnym. Zapoczątkował go Arystoteles, a w pełni rozwinięty został w wiekach średnich. aparatura formalna stałe logiczne każdejest - a (affirmo) żadnenie jest...

Trójwartościowa logika Jana Łukasiewicza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 889

Trójwartościowa logika Jana Łukasiewicza W logice klasycznej istnieją zdania, o których niektórzy twierdzą, że nie można orzec ich prawdy lub fałszu. Takimi zdaniami są przede wszystkim zdania o przyszłości. Łukasiewicz odrzucił zasadę dwuwartościowości, gdyż, jego zdaniem, prowadzi ona do fataliz...

Wnioskowanie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 77
Wyświetleń: 658

Wnioskowanie wnioskowanie może być poprawne materialnie (prawdziwość przesłanek) i formalnie (prawdziwość dedukcji - niezawodność - definicja cząstkowa) wynikanie logiczne - taka relacja pomiędzy zdaniami, która polega na tym (w przypadku wnioskowań), że prawdziwość przesłanek gwarantuje prawdziwo...

Wprowadzenie do aksjomatycznej teorii mnogości - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 7
Wyświetleń: 378

Wprowadzenie do aksjomatycznej teorii mnogości Aksjomatyczna teoria mnogości - B. Bolzano - po raz pierwszy pojęcie zbioru (Paradoksy nieskończoności) - G. Cantor - uporządkowanie pojęcia zbioru, kolekcji, zbiorów nieskończonych, - G. F...

Wstęp do logiki klasycznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 35
Wyświetleń: 455

Wstęp do logiki klasycznej logika klasyczna („filozoficzna”; jedyna istniejąca do połowy XIX wieku, jeszcze nie matematyczna) analizuje wypowiedzi pod kątem ich struktury, poprzez czynności poznawcze; jest dyscypliną normatywną, nie: opisową; [Susan Haack - logikę zrodził impuls pragnienia oddziel...

Wynikanie logiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1148

Wynikanie logiczne wynikanie logiczne pomiędzy zdaniami Z1 i Z2 następuje, gdy implikacja o postaci Z1 → Z2 jest prawdą logiczną. w rozumieniu potocznym wynikanie miewa różne znaczenia, niekoniecznie pokrywające się ze znaczeniem logicznym: wynikanie analityczne - jego szczególnym przypadkiem jes...

Zdania w sensie logicznym - problemy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Logika
Pobrań: 14
Wyświetleń: 581

Zdania w sensie logicznym - problemy różnie można rozpatrywać pytania retoryczne - zgodnie z niektórymi poglądami, zawierają one jednoznaczne twierdzenia. z drugiej strony: nie we wszystkich gramatycznych zdaniach w trybie oznajmującym...

Analiza i konstrukcja pojecia przyczyny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

Jan Łukasiewicz - „Analiza i konstrukcja pojęcia przyczyny” W niniejszym artykule Łukasiewicz zajmuje się dwiema kwestiami: zastanawia się nad charakterem związku przyczynowo-skutkowego oraz poszukuje desygnatów samego pojęcia „przyczyny”. Przez „przedmiot” autor rozumie wszelki byt. Przedmioty dzi...

Czas prawdziwy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819

Kazimierz Ajdukiewicz - „Czas prawdziwy” Zegarem, według którego reguluje się wszystkie ziemskie zegary, jest obrót Ziemi w stosunku do firmamentu gwiazd stałych (równymi są dwa okresy czasu, w których promień Ziemi zakreśla w stosun...

Czas, przestrzen, ruch - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ontologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Tomasz Bigaj - „Czas, przestrzeń, ruch” Pojęcia czasu, przestrzeni i ruchu doczekały się wnikliwej analizy na gruncie podstawowych współczesnych teorii fizycznych - szczególnej (STW) i ogólnej (OTW) teorii względności. Autor pragnie wykazać, że przejście od klasycznego ujęcia czasu i przestrzeni do...