Uniwersytet Warszawski - strona 484

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania 4

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 826

Kompetencje w świetle sądownictwa administracyjnego - zakres przedmiotowy kontroli sądowej według ustawy z 31.01. 1980 roku o NSA : - NSA i ówczesne ośrodki zamiejscowe rozpatrywały skargi a 20 kategorii decyzji administracyjnych (klauzula enumeratywna otwarta - ustawodawca w 1980 r. godził się na ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1869

Postępowanie Sądowo- administracyjne Zakres kognicji WSA Strony w postępowaniu sądowo- administracyjnym Przesłanki odrzucenia skargi Kto nie musi wyczerpać środków zaskarżenia? Decyzja …. W postępowaniu?? ODP Pozostaje w mocy. W j...

Postępowanie sądowo administracyjne-skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 4830

Postępowanie sądowo administracyjne Jaka jest g eneza i rozwój postępowania administracyjnego ? Spór przed sądem administracyjnym jest sporem o prawo, badamy tylko legalny charakter sprawy. *XIX w. - powstawało prawo administracyjne w Europie. Polska była w tym czasie pod zaborami. W Polsce nastąp...

Sądy administracyjne-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 686

WOJEWÓDZKIE SĄDY AMINISTRACYJNE ORGANY WSA : prezes sądu, zgromadzenie ogólne sędziów WSA, kolegium WSA WYMAGANIA SĘDZIA WSA 1) ma obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich, 2)  jest nieskazitelnego charakteru, 3)  ukończył wyższe studia prawnicze w Polsce i uzyskał ...

Postępowanie sądowo-administracyjne - Strony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1071

POSTEPOWANIE SĄDOWO-ADMINISTRACYJNE STRONY W postępowaniu sądowo-adm stronami mogą być skarżący oraz organ którego działanie lub bezczynność jest przedmiotem skargi. Stroną może być os. fizyczna posiadająca zdolność sądową ( np. państwowe ...

Środki prawne w postępowaniu sądowo-administracyjnym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 973

Środki prawne w postępowaniu sądowo-administracyjnym. Skarga kasacyjna - zwykły środek (przesuwa sprawę z WSA do NSA) Zażalenie- zwykły środek (przesuwa sprawę z WSA do NSA) Skarga o wznowienie postępowania - nadzwyczajny środek Ad.1. Skarga kasacyjna. Przeciwko czemu służy skarga kasacyjna? Co ...

Postępowanie sądowo- administracyjne-wstęp

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1624

Postępowanie sądowo- administracyjne. Akty Normatywne: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Ustawa z dnia 30.08.2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Dz. U . Nr 153 z 2002r. poz.1270 ze zmianami. Dyżury w Czwartki godz. 18-19 sala 1.9. A ul. Oboźna Collegium ...

Postępowanie sądowo-administracyjne-pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

Wstęp Co oznacza prawo do sądu w art. 45 Konstytucji i w prawie międzynarodowym? *prawo do procesu sprawiedliwego *prawo do procesu jawnego *uprawnienie do załatwienia sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (konwencji międzynarodowej - w odpowiednim terminie) *prawo do załatwienia sprawy przez sąd wł...

Postępowanie sądowo-administracyjne-wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 574

Roszczenie- to uprawnienie do domagania się zachowania określonej osoby, do której roszczenie jest skierowane aby wykonała określoną czynność. Rozróżniamy roszczenia: cywilno- prawne; administracyjno- prawne; Jeżeli źródłem roszczeń jest prawo cywilne to Sąd Powszechny decyduje o roszczeniu. Je...

Zagadnienia egzaminacyjne-część I kpa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE - ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE CZ. I - KPA SPORY O WŁAŚCIWOŚĆ Spory o właściwość rozstrzygają: 1) między organami jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2-4 - wspólny dla nich organ wyższego stopnia, a w razie braku takiego organu - ...