Uniwersytet Warszawski - strona 425

Wykład - teoria skoncentrowana na osobie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 567

TEORIA SKONCENTROWANA NA OSOBIE teoria powstała w odniesieniu do doświadczeń z psychicznej praktyki klinicznej (terapia) podejście służy zajmowaniu się ludźmi, którzy mają trudności; klient (nie pacjent) jest traktowany jako osoba, która znalazła się w sytuacji niekorzystnej z perspektyw rozwoju i d...

Wykład - Proces powstawania ruchu społecznego i politycznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ruchy społeczne i polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

Proces powstawania ruchu społecznego i politycznego: Proces powstawania ruchu społecznego na przykładzie ekologów: na początku jest problem. Zawiązuje się grupa ludzi, którzy chcą walczyć przeciw danej sprawie. Grupa się powiększa do kilku miejsc (w różnych miejscach występuje ten sam problem) i łą...

Wykład - czynniki konstytuujące grupę społeczną

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

CZYNNIKI KONSTYTUUJĄCE GRUPĘ SPOŁECZNĄ: członkowie cele i zadania struktura grupy identyczność ośrodki skupienia KLASYFIKACJA GRUP: małe i duże formalne i nieformalne inkluzywne i ekskluzywne celowe i spontaniczne członkowstwo automatyczne i z wyboru gemeinshaft i gesellschaft COMMUNITY...

Wykład - globalizacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

GLOBALIZACJA zespół procesów, które tworzą jeden wspólny świat (Ronald Robertson) kurczenie się świata i intensyfikacja świadomości o świecie jako całości (R. Robertson). kompresja czasu i przestrzeni (David Harvey) rozprzestrzenianie zwyczajów, wartości i technologii w taki sposób, że wpływa to...

Wykład - teoria Maxa Webera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

MAX WEBER: „Terminem klasa określać będziemy każdą grupę ludzi znajdujących się w identycznym położeniu klasowym. Położeniem klasowym nazywać będziemy typową szansę: 1. Zdobycia określonej ilości dóbr materialnych, 2. Uzyskania określonych warunków życiowych, 3. Przebycia określonej drogi życiowej,...

Wykład - przejście do ponowoczesności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 476

PRZEJŚCIE DO PONOWOCZESNOŚCI: DYFERENCJACJA SPOŁECZNA Kolizja norm i wartości reprezentowanych przez różne grupy społeczne; odrzucenie przymusowej homogenizacji. Wielość subsystemów społecznych kierujących się własną „logiką”, wartościami i normami. DEINSTYTUCJONALIZACJA Silne instytucje zapewni...

Wykład - Robert K. Merton

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 896

ROBERT K. MERTON: TYPY INDYWIDUALNEGO PRZYSTOSOWANIA CELE ZINSTYTUCJONALIZOWANE KULTUROWE ŚRODKI OSIĄGANIA CELÓW KONFORMIZM + + INNOWACJA + - RYTUALIZM - + WYCOFANIE - - BUNT +/- +/- KONFORMIZM PRODUKCYJNY ROBOTNIKÓW NORMY SPOŁECZNE I POSTAWY Wyszczególnienie Normy społeczne Postawy praco...

Wykład - pojęcia socjologiczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 644

SŁOWNICZEK SOCJOLOGICZNY Abolicjonizm - ruch społeczny domagający się zniesienia jakiegoś prawa. Anomia - stan zaniku lub załamania norm społecznych regulujących działania społeczne. Do socjologii pojęcie zostało wprowadzone przez Emila Durkheima, który wskazał że anomia występuje w okresie zmian ...

Wykład - Socjologia jako dyscyplina naukowa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1078

Socjologia jako dyscyplina naukowa. Powstanie socjologii jako odrębnej dyscypliny. Przedmiot badań socjologicznych. Subdyscypliny socjologii. Relacje między socjologią a innymi dziedzinami humanistyki. Główne nurty teoretyczne w socjologii: holizm -...