Uniwersytet Warszawski - strona 386

Wykład - polityka i zjawiska polityczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 637

POLITYKA I ZJAWISKA POLITYCZNE Polityka - organizacja państwa pod określoną władzą Człowiek polityczny - oznacza człowieka zręcznie poruszającego się w gąszczu ludzkich interesów dążąc jednocześnie do realizacji własnych interesów . Istnieją dwie szkoły myślenia politycznego : optymistyczna - ut...

Wykład - systemy polityczne w demokracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

SYSTEMY POLITYCZNE W DEMOKRACJI System polityczny - to układ działających legalnie i nielegalnie partii , grup nacisku oraz relacji zachodzących między nimi . W skład wchodzi wszystko co związane z państwem . Rodzaje systemów politycznych P...

Wykład - władza polityczna, funkcje władzy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do politologii
Pobrań: 168
Wyświetleń: 980

WŁADZA POLITYCZNA Funkcje władzy obrona ładu i gwarancja bezpieczeństwa rozstrzyganie konfliktów rozdziela dobra , czyli zajmuje się dystrybucja dóbr stawia zadania do wykonania reprezentuje kraj na arenie międzynarodowej inicjuje , albo zapobiega zmianom władza polityczna - (wg Johna Locke) ...

Wykład - Zespoły ludzkie w zarządzaniu kryzysowym

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie kryzysowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Zespoły ludzkie w zarządzaniu kryzysowym W procesie zarządzania kryzysowego niezbędnym jest powołanie i przygotowanie właściwego zespołu ludzi zdolnego do rozwiązywania skomplikowanych problemów . Zespół Reagowania Kryzysowego •W swojej ustawowej formie jest duży i posiada wszelkie cechy „organiza...

Wykład - Konkurencja według modelu Portera

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie startegiczno-marketingowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1820

Konkurencja według modelu Portera: Konkurencja w sektorze (na rynku) jest wynikiem zachowań zarówno bezpośrednio konkurujących firm, jak i elementów struktury jego otoczenia, które łącznie określają intensywność konkurencji oraz potencjalną zyskowność. W tym rozumieniu atrakcyjność sektora wynika z...

Wykład - Analiza sytuacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Analiza sytuacji składa się z oceny otoczenia (opartej na identyfikacji szans i zagrożeń) oraz z oceny zdolności przedsiębiorstwa do reagowania na nie przy użyciu posiadanych zasobów (ocena silnych i słabych stron w danej sytuacji). Wynikiem analizy sytuacji jest określenie głównych problemów do roz...

Wykład - Charakterystyka strategii marketingowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Charakterystyka strategii marketingowych: Standardowym sposobem (strategią) osiągania przewagi konkurencyjnej na rynkach ofert podobnych są działania mające na celu obniżenie kosztów jednostkowych (przy utrzymaniu standardu jakości konkurentów) oraz utrzymanie cen poniżej cen konkurentów. Dla wiel...

Wykład - pojęcie strategii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

Pojęcie „strategia” wywodzi się ze starożytności z języka greckiego, gdzie strategia oznacza sztukę dowodzenia. Strategia wojenna - to także układ kolejno podejmowanych działań wobec wroga. Strategia - to także układanie relacji między wojskowymi, a cywilami, zaopatrzeniem itp. Już u starożytnych ...

Wykład - Sformułowanie misji przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie strategiczno-marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 742

Sformułowanie misji przedsiębiorstwa: Misja przedsiębiorstwa jest najbardziej ogólnym celem - tym, co zarząd uważa za przyczynę, podstawę istnienia przedsiębiorstwa (nazywana jest także filozofią, zbiorem zasad działalności i wartoś...

Wykład - szkolenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 56
Wyświetleń: 644

Niegdyś rozwój był postrzegany jako działalność związana z pracą kierowników i nastawiona na przyszłość. Natomiast szkolenia mają charakter bardziej doraźny i są związane z poszerzaniem wiedzy i kwalifikacji pracowników zatrudnionych na stanowiskach innych niż kierownicze. Obecnie, w erze ZZL, isto...