Uniwersytet Warszawski - strona 366

Wykład - Zasadnicza różnica pomiedzy towarami i usługami

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Zasadnicza róznica pomiedzy towarami i usługami Zasadnicza różnica jak stwierdził Rathmell (1974) polega na tym, że „Towary są produkowane. Usługi świadczone”: Towary to produkty nabywane za pomocą transakcji wymiennych, przyznających własność rzeczy materialnej, która może być wykorzystana lub ko...

Wykład - Koncepcja marketingu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1015

Koncepcja marketingu „12P” PRODUCT - produkt PRICE - cena BRANDING - znaki handlowe CHANNELS OF DISTRIBUTION - kanały zbytu PERSONAL SELLING - akwizycja osobowa ADVERTISING - reklama Koncepcja 7P M. Christopher, A. Peyne, D. Ballantyne PR...

Wykład - Błąd ekwiwokacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3360

Błąd ekwiwokacji: Ekwiwokacja następuje gdy: pewne wyrażenie potencjalnie wieloznaczne występuje w danej wypowiedzi przynajmniej dwukrotnie, przynajmniej w dwóch miejscach tej wypowiedzi jest ono użyte w różnych znaczeniach, wypowiedź ta zakłada, że ów wieloznaczny jej element posiada w każdym mi...

Wykład - istota i nieuchronność rewolucji naukowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 364

ISTOTA I NIEUCHRONNOŚĆ REWOLUCJI NAUKOWYCH Rewolu­cje naukowe to niekumulatywne epizody w rozwoju nauki, w których stary paradygmat zostaje zastą­piony częściowo bądź w całości przez nowy, nie dający się pogodzić z poprzednim Jest to jednak tylko część odpowiedzi. Aby ją uzupełnić, zadać musimy ko...

Wykład - Struktura rewolucji naukowych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 581
Wyświetleń: 938

KUHN Struktura rewolucji naukowych Paradygmat - w rozumieniu wprowadzonym przez filozofa Thomasa Kuhna w książce Struktura rewolucji naukowych (The Structure of Scientific Revolutions) opublikowanej w 1962 roku - to zbiór pojęć i teorii tworz...

Wykład - Metodologia badań humanistycznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

Metodologia badań humanistycznych Teoria to system pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę. Twierdzenia (zdanie, które orzeka coś o przedmiocie, k...

Wykład - nauka normalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

NAUKA NORMALNA ROZWIĄZUJE ŁAMIGŁÓWKI Najbardziej uderzającą, jak się zdaje, cechą proble­mów nauki normalnej, z którymi zapoznaliśmy się dotąd, jest to, w jak małym stopniu dąży ona do uzyskania czegoś zasadniczo nowego zarówno w pła­szczyźnie doświadczalnej, jak teoretycznej Nawet w eksperymencie...

Wykład - Rewolucje jako zmiany sposobu widzenia świata

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

REWOLUCJE JAKO ZMIANY SPOSOBU WIDZENIA ŚWIATA Historyk nauki, który bada dawne prace naukowe z punktu widzenia współczesnej historiografii, może nabrać przekonania, że kiedy paradygmat ulega zmianie, wraz z nim zmienia się i świat. Kierując...

Wykład - wstęp do przedmiotu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 112
Wyświetleń: 686

Nauka- jej wyznacznikiem jest metodologia i krytyczna lektura tekstów. Metodologia badań szczebólnych (szczegółowych) jest podporządkowana metodologii ogólnej. Metodologia ogólna | V Metodologia nauk humanistycznych | | V V Metodol...

Wykład - definicja Znaku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metodologia badań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Znak jest to obserwowalny (postrzegalny) układ rzeczy czy zjawisk spowodowany przez kogoś (nadawcę) ze względu na to, że istnieją zwyczajowo ukształtowane określone reguły nakazujące wiązać z danym układem rzeczy lub zjawisk myśli określonego typu, oraz na to, że nadawca znaku postanowił wywołać tę ...