Uniwersytet Warszawski - strona 365

Wykład - podstawy i koncepcje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

PODSTAWY I KONCEPCJE Marketing jako sztuka oddziałania przedsiębiorstw na rynek Przygotowanie przez przedsiębiorstwo działań marketingowych wymaga połączenia produktu z jego ceną, jego dystrybucji do nabywcy we właściwym miejscu i czasie, wzmocnienia oferty skuteczną promocją i obsługi nabywców pr...

Wykład - Proces komunikacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

Proces komunikacji, w ogólnym ujęciu, obejmuje trzy podstawowe aspekty: semantyczny (znaczeniowy), pragmatyczny i techniczny, pozostające ze sobą we wzajemnych relacjach i uwarunkowaniach. Podstawowe znaczenie wydaje się mieć aspekt pierwszy. Wyraża on bowiem główną istotę komunikacji jako procesu ł...

Wykład - produkt A MM

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

PRODUKT A MM Podstawowym warunkiem sukcesu rynkowego produktu jest jego zdolność do zaspokojenia określonych potrzeb. Przez produkt rozumie się wszystko, co może być zaoferowane na rynku, aby zaspokoić potrzeby i pragnienia konsumentów. Może to być dobro materialne, usługa, miejsce, osoba czy idea....

Wykład - Rachunki depozytowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Rachunki depozytowe (bankowe) są bardzo rozpowszechnioną formą rozliczeń finansowych transakcji wiązanych między eksporterem z kraju wysoko rozwiniętego a przedsiębiorstwem w kraju rozwijającym się. Ten sposób rozliczeń transakcji wiązanych jest stosowany w sytuacji, gdy w kraju rozwijającym się ist...

Wykład - Rozliczenia transkacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Rozliczenia transkacji 1. Barter jako klasyczny termin oznacza umowę handlową na podstawie której wymiana jednego towaru na drugi lub kilku towarów na kilka innych towarów. Każda ze stron w takiej transakcji jest uważana za osobę, która sprzedaje t...

Wykład - Segmentacja rynku

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1267

SEGMENTACJA RYNKU Współczesne rynki cechuje duża złożoność i dynamika zmian. W większości przypadków potrzeby i preferencje nabywców, którzy tworzą dany rynek podmiotowy i lokalny, są zróżnicowane. Na rynku nie występuje tzw. przeciętny ...

Wykład - Standaryzacja i adaptacja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1372

Standaryzacja i adaptacja „Myśl globalnie, działaj lokalnie” - stało się mottem wielu firm działających w środowisku międzynarodowym. Z jednej strony dążą one do standaryzacji swoich działań (czyli ich ujednolicenia na poszczególnych rynkach krajowych), z drugiej zaś starają się je adaptować (czyli...

Wykład - Strategia przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 56
Wyświetleń: 546

STRATEGIA PRZEDSIĘBIORSTWA Strategia marketingu międzynarodowego jest częścią ogólnej strategii funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa. O ile strategia stanowi wzór rozwoju firmy w długim okresie, o tyle strategia marketingu międzynarodowego, wynikającaz określonych przesłanek i motywów

Wykład - Strategia wejścia firmy na rynek zagraniczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1561

Strategia wejścia firmy na rynek zagraniczny Istnieją różne kryteria wyróżniania strategii wejścia firmy na rynek międzynarodowy - patrz poprzedni slajd. Można np. wyróżnić cztery grupy strategii wejścia przedsiębiorstwa na rynek międzynarodowy:1) strategie oparte na produkcji krajowej bez inwestyc...

Wykład - Uczestnicy procesu komunikacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Marketing międzynarodowy
Pobrań: 35
Wyświetleń: 637

Uczestnikami procesu komunikacji są zawsze dwie strony: nadawca i odbiorca przekazu. Nadawcą jest przedsiębiorstwo z określoną misją, wyraźnie wyartykułowaną wiązką celów i oczekiwań, możliwych do zrealizowania na określonym rynku. Komunikowanie jest niezbywalną, wręcz organiczną funkcją każdego prz...