Uniwersytet Warszawski - strona 352

Wykład - Ogłaszanie aktów normatywnych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 826

Ogłaszanie aktów normatywnych   Warunkiem wejścia w życie Konstytucji, ustaw, rozporządzeń i aktów normatywnych prawa miejscowego jest ich ogłoszenie. Zasady i tryb ogłaszania aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (np. wyroków Trybunału Konstytucyjnego) określa Ustawa z dnia 20 lip...

Wykład - Prawo - definicja

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

Prawo - jest to zespół norm wydanych lub usankcjonowanych przez państwo, których realizacja jest zagwarantowana przymusem państwowym.   Normy wydane są przez państwo, czyli przez odpowiedni organ państwowy (Ustawodawcę). W Polsce - Sejm...

Wykład - Przestrzeganie i stosowanie prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1015

Przestrzeganie i stosowanie prawa   Przestrzeganie prawa to postępowanie zgodne z prawem, zarówno obywateli jak i organów państwa. Jest to zachowanie adresata normy prawnej zgodne z treścią dyspozycji tej normy.   Nieprzestrzeganie prawa może polegać na: - zachowaniu sprzecznym z prawem (contra...

Wykład - Reżim polityczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Reżim polityczny Reżim polityczny to ogół metod, jakimi posługuje się aparat państwowy w stosunkach z ludnością, a także zasady, jakimi kieruje się on w tych stosunkach. Innymi słowy, to styl rządzenia określający faktyczne stosunki pomiędzy strukturami organizacyjnymi państwa a ludnością, to sposó...

Wykład - System prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 798

System prawa   System prawa to całokształt obowiązujących w państwie przepisów, opartych na wspólnych, podstawowych zasadach, usystematyzowanych według przyjętych kryteriów. W naszym systemie prawa usystematyzowanie polega przede wszystkim na podziale całego prawa na gałęzie. Kryterium podziału p...

Wykład - W_adza, naród

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Władza państwowa Przez władzę rozumie się zazwyczaj taki stosunek społeczny między dwiema jednostkami, między jednostką a grupą lub między grupami, która polega na tym, że jedna ze stron tego stosunku może w sposób trwały i instytucjonalnie zagwarantowany zmuszać drugą do określonego postępowania, ...

Wykład - Wykładnia prawa

 • Uniwersytet Warszawski
 • Państwo i prawo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Wykładnia prawa W procesie stanowienia prawa niejednokrotnie zachodzą wątpliwości co do znaczenia i treści poszczególnych przepisów prawnych. Wykładnia prawa to zespół czynności zmierzających do odtworzenia norm prawnych wysłowionych w przepisach prawnych. Wykładnią prawa jest operacja myślowa, któ...

Wykład - Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 • Uniwersytet Warszawski
 • Służba zagraniczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 735

MSZ - rola i znaczenie. - resort o szczególnym znaczeniu: odrębny dział centralnej administracji państwowej organizujący stosunki z zagranicą (nazwa nie ma tutaj znaczenia, może to być urząd, ministerstwo, departament itp.) - jako wyspecjalizowane ogniwo centralnej administracji państwowej ma za z...

Wykład - polska służba zagraniczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Służba zagraniczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1106

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Początki - w okresie I wojny światowej została naruszona, trwająca ponad 120 lat, solidarność państw zaborców wobec ziem polskich (wydanie aktu 5 listopada przez cesarzy Wilhelma II i Franciszka Józefa I) - powstała w Warszawie Tymczasowa Rada Stanu (styczeń 1917) or...

Wykład - służba zagraniczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Służba zagraniczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

ROLA I ZNACZENIE SEKRETARZA STANU USA - Sekretarz Stanu jest najwyższym rangą członkiem administracji prezydenta USA zarówno pod względem linii sukcesji jak i pod względem precedencji - Sekretarz Stanu odpowiada w gabinecie prezydenta za kwestie polityki zagranicznej oraz jako najwyższy rangą dypl...