Uniwersytet Warszawski - strona 326

Test 1 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 1008
Wyświetleń: 1981

TEST 1 1. Ekonomia zajmuje się: a) wszelkimi działaniami ludzi, b) głównie związkami między polityką a gospodarką, c) przede wszystkim gospodarczą działalnością ludzi, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre. 2. Zasoby gospodarcze to: a) tylko zasoby naturalne, b) tylko zasoby będące wyni...

Test 2 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 882

TEST 2 1. W krajach wysoko rozwiniętych nie występuje obecnie: a) własność kapitalistyczna, b) praca najemna, c) własność spółdzielcza, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Dominacja własności prywatnej w krajach wysoko rozwiniętych oznacza dziś zazwyczaj: a) zanik własności p...

Ekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 896

TEST 3 1. Według ekonomistów neoklasycznych: a) najważniejszym czynnikiem produkcji jest ziemia, b) najważniejszym czynnikiem produkcji jest kapitał, c) między poszczególnymi czynnikami produkcji istnieje ścisła współzależność, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne. 2. J. M. Keynes zalec...

Test 6 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2261

TEST 6 1. Jeśli przedsiębiorstwo przesuwa się z jednego punktu na izokwancie do drugiego punktu na tej samej izokwancie, to: a) wielkość produkcji wzrośnie, b) wielkość produkcji zmaleje, c) krańcowa stopa substytucji kapita...

Ekonomia - test 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1225

TEST 7 1. Doskonała konkurencja na rynku pracy oznacza, że: a) tylko pracownicy nie mają wpływu na wysokość stawek płac, b) tylko pracodawcy nie mają wpływu na wysokość stawek płac, c) ani pracodawcy, ani pracownicy nie maja wpływu na wysokość stawek płac, d) rynek pracy zdominowany jest przez...

Test 8 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 1589

TEST 8 1. Na zmiany nominalnego PKB w danym okresie wpływają: a) tylko zmiany cen, b) tylko zmiany wielkości produkcji, c) zmiany cen i wielkości produkcji, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. PKB na jednego mieszkańca: a) uwzględnia szacunkową wartość produkcji wytworzonej w...

Ekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 2170

TEST 9 1. Wzrost stopy opodatkowania: a) zwiększa agregatowy popyt, b) zmniejsza agregatowy popyt, c) nie wpływa na agregatowy popyt, d) zwiększa nachylenie krzywej agregatowego popytu. 2. Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa: a) zwiększa agregatowy popyt, b) zwię...

Test 10 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1575

4. Tworzenie odpowiedniego ładu instytucjonalno-prawnego jest to: a) długookresowa funkcja państwa, b) krótkookresowa funkcja państwa, c) bieżąca interwencja natury prawnej, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 5. W ramach funkcj...

Test 11- Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 966

TEST 11 1. Budżet państwa spełnia funkcje: a) stabilizacyjną, b) tezauryzacji, c) fiskalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Jeśli wydatki rządowe i przychody z podatków wzrosły jednocześnie o 100, to dochód narodowy:...

Test 12 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 658
Wyświetleń: 2429

TEST 12 1. Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji: a) środka płatniczego, b) czynnika produkcji, c) środka wymiany, d) środka przechowywania bogactwa. 2. Całkowity popyt na pieniądz w ujęciu nominalnym jest w danej gospodarce: a) wprost proporcjonalny do nominalnego PKB i stopy procentowej,...