Uniwersytet Warszawski - strona 326

Test 1 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 959
Wyświetleń: 1764

TEST 1 1. Ekonomia zajmuje się: a) wszelkimi działaniami ludzi, b) głównie związkami między polityką a gospodarką, c) przede wszystkim gospodarczą działalnością ludzi, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są dobre. 2. Zasoby gospodarcze to: a) tylko zasoby naturalne, b) tylko zasoby będące wyni...

Test 2 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 749

TEST 2 1. W krajach wysoko rozwiniętych nie występuje obecnie: a) własność kapitalistyczna, b) praca najemna, c) własność spółdzielcza, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Dominacja własności prywatnej w krajach wysoko rozwiniętych oznacza dziś zazwyczaj: a) zanik własności p...

Ekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

TEST 3 1. Według ekonomistów neoklasycznych: a) najważniejszym czynnikiem produkcji jest ziemia, b) najważniejszym czynnikiem produkcji jest kapitał, c) między poszczególnymi czynnikami produkcji istnieje ścisła współzależność, d) wszystkie powyższe odpowiedzi są błędne. 2. J. M. Keynes zalec...

Test 6 Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 392
Wyświetleń: 2093

TEST 6 1. Jeśli przedsiębiorstwo przesuwa się z jednego punktu na izokwancie do drugiego punktu na tej samej izokwancie, to: a) wielkość produkcji wzrośnie, b) wielkość produkcji zmaleje, c) krańcowa stopa substytucji kapita...

Ekonomia - test 7

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1155

TEST 7 1. Doskonała konkurencja na rynku pracy oznacza, że: a) tylko pracownicy nie mają wpływu na wysokość stawek płac, b) tylko pracodawcy nie mają wpływu na wysokość stawek płac, c) ani pracodawcy, ani pracownicy nie maja wpływu na wysokość stawek płac, d) rynek pracy zdominowany jest przez...

Test 8 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1435

TEST 8 1. Na zmiany nominalnego PKB w danym okresie wpływają: a) tylko zmiany cen, b) tylko zmiany wielkości produkcji, c) zmiany cen i wielkości produkcji, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. PKB na jednego mieszkańca: a) uwzględnia szacunkową wartość produkcji wytworzonej w...

Ekonomia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2114

TEST 9 1. Wzrost stopy opodatkowania: a) zwiększa agregatowy popyt, b) zmniejsza agregatowy popyt, c) nie wpływa na agregatowy popyt, d) zwiększa nachylenie krzywej agregatowego popytu. 2. Wzrost stopy opodatkowania przy danym poziomie wydatków państwa: a) zwiększa agregatowy popyt, b) zwię...

Test 10 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1407

4. Tworzenie odpowiedniego ładu instytucjonalno-prawnego jest to: a) długookresowa funkcja państwa, b) krótkookresowa funkcja państwa, c) bieżąca interwencja natury prawnej, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 5. W ramach funkcj...

Test 11- Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 287
Wyświetleń: 896

TEST 11 1. Budżet państwa spełnia funkcje: a) stabilizacyjną, b) tezauryzacji, c) fiskalną, d) żadna z powyższych odpowiedzi nie jest dobra. 2. Jeśli wydatki rządowe i przychody z podatków wzrosły jednocześnie o 100, to dochód narodowy:...

Test 12 - Ekonomia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 2135

TEST 12 1. Pieniądz nie pełni bezpośrednio funkcji: a) środka płatniczego, b) czynnika produkcji, c) środka wymiany, d) środka przechowywania bogactwa. 2. Całkowity popyt na pieniądz w ujęciu nominalnym jest w danej gospodarce: a) wprost proporcjonalny do nominalnego PKB i stopy procentowej,...