Uniwersytet Warszawski - strona 315

Narzędzia analizy ekonomicznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 686

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 2. NARZĘDZIA ANALIZY EKONOMICZNEJ MODEL = (inaczej teoria) zawiera szereg założeń upraszczających, dotyczących sposobów zachowywania się ludzi. Stanowi świadome uproszczenie rzeczywistości -tworzy ramy organizujące sposób myślenia o zagadnieniu -pkt wyjścia procesów ana...

Państwo w gospodarce mieszanej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 511

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 4.PAŃSTWO W GOSPODARCE MIESZANEJ Alokacja większości zasobów w gospodarkach zachodnich dokonuje się poprzez rynki(transakcje). Ważną role odgrywa państwo (przepisy prawa, kupuje dobra i usługi, płatności jak emerytury! =państwo wywiera poważny wpływ na ceny, stopy procent...

Pieniądz i współczesny system bankowy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 567

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 23. PIENIĄDZ I WSPÓŁCZESNY SYSTEM BANKOWY. Pieniądz - to pewien powszechnie akceptowany towar, za pomocą którego dokonujemy płatności za dostarczone dobra lub wywiązujemy się ze zobowiązań (np. spłata długu). Inaczej mówiąc jest to środek wymiany. Funkcje pieniądza: Śro...

Podaż globalna, poziom cen - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 770

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 26. PODAŻ GLOBALNA , POZIOM CEN I TEMPO DOSTOSOWAŃ Założenia rozdziału: -r.25 analiza modelu gospodarki Keynes'a -r.26 analiza modelu klasycznego makroekonomicznego-płace i ceny są giętkie (bierzemy pod uwagę zmienność cen, inflacje, podaż globalną, na którą wpływa zdol...

Podatki i wydatki publiczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 826

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 16.PODATKI I WYDATKI PUBLICZNE: ROLA PAŃSTWA W ALOKACJI ZASOBÓW Rozdział ten dotyczy rozmiarów interwencji państwa w gospodarce. Jak wysokie podatki powinno ściągać państwo? Czy istnieją dobre i złe podatki? Jeżeli podatki są po to, aby opłacić wydatki państwa, to czy te ...

Polityka ochrony konkurencji i polityka przemysłowa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 17. POLITYKA OCHRONY KONKURENCJI I POLITYKA PRZEMYSŁOWA społeczny koszt monopolu Społeczeństwo powinno dążyć do wytwarzania poszczególnych dóbr w takich ilościach, by spełniony był warunek: krańcowy koszt ...

Polityka Pieniężna i Fiskalna w gospodarce zamkniętej - omówienie ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 819

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 25. POLITYKA PIENIĘŻNA I FISKALNA W GOSPODARCE ZAMKNIĘTEJ Założenia rozważań rozdziału: -mamy do czynienia z gospodarką zamkniętą -zakładamy stałość cen -zmienną jest stopa procentowa 25.1.Nowe spojrzenie na funkcję konsumpcji. (w odniesieniu do modelu globalnego pop...

Ekonomia - Popyt, podaż i rynek - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 595

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 3. POPYT, PODAŻ I RYNEK Analiza mechanizmu rynku i cen , wykorzystywanego w procesie alokacji zasobów: gra wzajemna popytu i podaży przesądza o ilości wytwarzanych dóbr i cenie ich sprzedaży RYNEK = układ za pomocą, którego ceny sterują alokacją zasobów = zespół warunkó...

Ekonomia - Problemy krajów rozwijających się - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 36. PROBLEMY KRAJÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ. V 1974 Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło rezolucję postulującą ustanowienie Międzynarodowego Ładu Ekonomicznego (NMŁE) wzywającego do międzynarodowej współpracy na rzecz rozszerzającej się luki miedzy krajami rozwija...

Reakcje popytu na zmiany cen - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Łukaszewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 623

Dr Łukaszewicz - Ekonomia 5. Reakcje popytu na zmiany cen i dochodów. Aby podjąć rozsądną decyzją o wysokości ceny, trzeba przeprowadzić badania empiryczne, pozwalające określić elastyczność cenową popytu na dany towar. Popyt ten zależy także od cen innych dóbr pokrewnych. Mieszana