Uniwersytet Warszawski - strona 220

Rodzaje grup społecznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 833

Rodzaje grup społecznych. Ze względu na to, iż w życiu społecznym występuje bardzo wiele różnorodnych grup społecznych, występuje też wiele różnych zasad ich klasyfikowania, koniecznego dla celów analitycznych. My ograniczymy się tylko do krótkiej charakterystyki tych rodzajów grup, które są najczę...

Rola i znaczenie grup społecznych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

Rola i znaczenie grup społecznych. Spośród wymienionych tutaj rodzajów zbiorowości największym zainteresowaniem badaczy cieszą się grupy społeczne. W charakterystyce grupy społecznej wyróżnia się zazwyczaj cztery podstawowe cechy, stanowiące istotne wyróżniki spośród innych zbiorowości. Po pierwsz...

Rola społeczna- opracowanie - Pozycja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 693

Rola społeczna - istotny czynnik strukturalizacji świata społecznego. W bardzo wielu koncepcjach socjologicznych role społeczne rozpatrywane sanie tyle w perspektywie procesu konstytuowania osobowości ludzkiej, co raczej w perspektywie org...

Rozpad więzi społecznej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 574

Rozpad więzi społecznej - procesy dezorganizacji. Stosując interakcjonistyczne podejście do analizy rozpadu więzi społecznej stwierdzić można, iż mamy z takim procesem do czynienia wówczas, gdy nie tyle załamuje się określona zastana struktura społeczna, ale gdy pojawia się w określonym społeczeńst...

Rozwiązywanie konfliktów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 735

Rozwiązywanie konfliktów. Metod i sposobów rozwiązywania konfliktów jest bardzo wiele; różnice te związane są zarówno z przedmiotem zasięgiem natężeniem czy rodzajami sprzeczności, które stały się źródłem konfliktu. Nie bez wpływu na wybór metod ma określony sposób podejścia do rozwiązywania konfli...

Społeczne funkcje konfliktów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 602

Społeczne funkcje konfliktów. Wspomnieliśmy już o tym, że konflikty społeczne mogą być zarówno destruktywnym jak i konstruktywnym elementem życia społecznego. Te pozytywne elementy ukazywaliśmy jednak z perspektywy konflikt6w interperso...

Struktura a ruchliwość społeczna- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1288

Struktura a ruchliwość społeczna. Ruchliwość społeczna uznawana jest powszechnie za charakterystyczny proces społeczeństwa klasowego. Proces ten zmienia bowiem nie tylko strukturę klasowo - warstwową całych społeczeństw ale również st...

Struktura społeczna w perspektywie klasowej- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 700

Struktura społeczna w perspektywie klasowej. Termin "klasa" wprowadził do nauki Adam Ferguson /1723 - 1816/. Z czasem stał on się terminem powszechnie /nie tylko przez K. Marksa i F. Engelsa/ używanym przez przedstawicieli nauk spo...

Style kierowania grupami- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 672

Style kierowania grupami. Na zakończenie naszych rozważań o doniosłości grup społecznych i sposobach regulowania przez nie postaw i zachowań jednostek warto wspomnieć o stylach kierowania grupami np. w zakładzie pracy. Gross wiedzy na ten temat, włączonej do nauk o zarządzaniu, pochodzi z wyników b...

Typologie konfliktów- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 966

Typologie konfliktów. W literaturze przedmiotu występuje bardzo wiele różnych typologii konfliktów, konstruowanych głównie ze względu na główne cele badawcze. Dla naszych celów przytoczymy tylko niektóre z nich, te, które wydają się ...