Uniwersytet Warszawski - strona 218

Zdolność konkurencyjna polskich marek w Unii- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Zarządzanie marką
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

Dr Anna Murdoch Zdolność konkurencyjna polskich marek w Unii Europejskiej [artykuły] W obliczu rychłego znalezienia się Polski w ekskluzywnym klubie państw zrzeszonych w Unii Europejskiej toczy się dyskusja na temat konkurencyjności Polski i polskich marek w Europie. W dyskusji tej uczestnic...

Protestantyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1211

P r o t e s t a n t y z m Nazwa wyznania. Nazwa przyjęta dla Kościołów i wspólnot chrześc. wywodzących się z reformacji XVI w. Do p. zalicza się Kościoły luterańskie (ewangelicko-luterański Kościół), reformowane (ewangelicko-reformowany Kościół), metodystyczne (ewangelicko-metodystyczny Kościół), ...

Starożytne chrześcijaństwo- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

S t a r o ż y t n e c h r z e ś c i j a ń s t w o Różnice między Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi przejawiają się również na obszarze etyki. Jednak w odniesieniu do pewnych ważnych zasad panuje wśród chrześcijan zgoda n p. żeby być uczniem Chrystusa trzeba praktykować miłość bliźniego. Kod...

Judaizm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Religie świata
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2324

J u d a i z m Judaizm jest religią żydowską, którzy tworzą wspólnotę religijną i etniczną, pojmującą siebie jako nasępców biblijnych patriarchów Abrahama, Izaaka i Jakuba. Wyraz j e h u d i oznaczał początkowo tylko członków izraelickiego plemienia Juda, później całej prowincji (królestwa) Judei. S...

Elementy składowe osobowości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3136

Elementy składowe osobowości. Istotnym pytaniem dotyczącym koncepcji osobowości człowieka jest pytanie dotyczące podstawowych elementów składających się na przyjęty w danej teorii model osobowości. Z pewnym uproszczeniem możemy przyjąć, iż występują trzy podstawowe modele osobowości: Model, w któr...

Kultura masowa a propaganda- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

Kultura masowa a propaganda. Kultura masowa to jak powiedzieliśmy kultura wolnego czasu, w którym chcemy odpocząć. Środki masowego przekazu wykorzystywane są jednak również po to, aby kształtować określone, pożądane przez nadawcę postawy i ...

Kultura masowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 875

Kultura masowa - procesy homogenizacji kultury. Termin kultura masowa wprowadzony został w 1944r. przez D.Mac Donalda103 który, podobnie jak i późniejsi autorzy analizował kulturę masowanie ze względu na samą formę lecz treści tej kultury. ...

Naród- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1022

Naród - problemy tożsamości narodowej. Naród należy do tych zbiorowości społecznych, które odgrywaj ą podstawową rolę w każdym społeczeństwie. W zasadzie możemy powiedzieć...

Nierówności społeczne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 567
Wyświetleń: 1253

Nierówności społeczne. Nierówność społeczna z socjologicznego punktu widzenia jest nierównością struktury społecznej. Polega ona głównie na nierównym podziale dochodów i prestiżu społecznego. Nierówność społeczna w wąskim rozumieniu...

Normy grupowe a problemy konformizmu- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1610

Normy grupowe a problemy konformizmu. Specyfika norm grupowych. W grupach społecznych, zwłaszcza w grupach pierwotnych, którą współcześni socjologowie i psychologowie zastępują takimi określeniami jak: mała grupa, grupa nieformalna czy mikrostruktura przebiega podstawowy proces kształtowania człow...