Uniwersytet Warszawski - strona 213

Dokumentowanie czynności procesowych i protokoły- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

Dokumentowanie czynności procesowych i protokoły (art. 67 - 72 KPA) Do utrwalania czynności procesowych służą nam protokoły i adnotacje. Protokoły utrwalają fakty i okoliczności mające istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, jeżeli są sporządzone w odpowiedniej formie są dokumentami urzędowym...

Doręczanie wezwań i innych pism procesowych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Doręczanie wezwań i innych pism procesowych (art. 39 - 56 KPA) Wezwanie: wezwanie jest szczególnego rodzaju pismem procesowym; podstawowa forma wezwania to postać pisemna; wezwanie jest listem ściśle sformalizowanym (art. 54 KPA), a wykonanie wezwania jest zawarowane przymusem państwowym (art. 88 ...

Rola osoby diagnozującej w organizacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnostyka organizacji
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

Rola osoby diagnozującej w organizacji? Konsultant zewnętrzny działający na zlecenie badanej firmy. Konsultant wewnętrzny działający na zlecenie przełożonych. Konsultant wewnętrzny działający na własne zlecenie. Uwarunkowania diagnozy: władz...

Projektowanie struktur organizacyjnych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza struktur
Pobrań: 77
Wyświetleń: 973

PROJEKTOWANIE STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH Treścią procesu projektowania struktury organizacyjnej jest: 1) określenie elementów struktury i stworzenie hierarchii przez grupowanie stanowisk w komórki, a komórek w większe jednostki, oraz ustalenie łączących je więzi; 2) przydzielenie wszystkim stanowis...

Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

Banki a inne instytucje pośrednictwa finansowego Konkurencja: Dla banków konkurentami są nie tylko inne banki, ale także instytucje finansowe innego typu. Do tych instytucji finansowych należą przede wszystkim: Towarzystwa ubezpieczeniowe, Fundusze emerytalne, Fundusze inwestycyjne, Towarzystw...

Bankowa ocena przedsięwzięć podmiotów gospodarczych- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Bankowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

Bankowa ocena przedsięwzięć podmiotów gospodarczych W okresie rozwoju polskiej gospodarki mamy do czynienia z rosnącym popytem na kredyty inwestycyjne, na przykład na zakup maszyn, urządzeń czy modernizację. Owe kredyty charakteryzują się znacznie wyższym poziomem ryzyka, ponieważ nie są spłacane z...

Programowanie liniowe- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

PROGRAMOWANIE LINIOWE Teoretyczne podstawy programowania liniowego Znaleść maksimum (minimum) funkcji: przy założeniu że zmienne x1 ,x2,, xn czynią zadość następującym warunkom: oraz nazywamy modelem programowania liniowego, w sk...

Dwie zmienne szac par- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 7
Wyświetleń: 399

Zadanie Przyjęto, e wielkość pogłowia trzody chlewnej (10 tys. sztuk) w roku t zale y liniowo od wielkości zbiorów pszen yta w roku poprzednim (10 tys. ton) oraz od wielkości zbioru ziemniaków w roku poprzednim (10 tys. ton). W pewnym województwie wartości tych zmiennych w latach 1999 – 2007 by...

Macierze- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Ekonometria
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

MACIERZE, WYZNACZNIKI Macierze - działania Transpozycja - przestawienie wierszy i kolumn bez zmiany ich kolejności AT=A’= [aji]nxm A= [aij]mxn Dodawanie dotyczy tylko macierzy tego samego wymiaru [aij]+[bij]=[aij+bij] Mno enie a) przez liczbę α[aij]=[αaij] b) przez macierz - wtedy i tylko w...