Uniwersytet Warszawski - strona 203

Funkcje pieniądza- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 679

Funkcje pieniądza. Pierwszą funkcją pieniądza jest funkcja miernika wartości, polega ona na tym, że wartość towarów przedstawiana jest w pieniądzu. Dzięki tej funkcji pieniądza wszystkie towary mogą być pod względem ilościowym porównywalne ze sobą i sprowadzone do jednego „wspólnego mianownika:. F...

Inflacja- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

W ostatnich latach inflacja stała się chyba najczęściej używanym terminem zarówno w środkach masowego przekazu, jak też w fachowej literaturze poświęconej problemom ekonomicznym.. Wiąże się to z ogromnym zainteresowaniem społeczeństw i rządów problematyką wzrostu cen.. W przeszłości zjawisko masoweg...

Istota teorii niedokonsumpcji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 315

Istota teorii niedokonsumpcji (podkonsumpcji) cyklu koniunkturalnego. Swoistą koncesję wyjaśnienia zjawiska kryzysu reprezentują teorie niedokonsumpcji. Kryzys, jakim jest w ich ujęciu rezultatem sprzeczności między produkcją a spożyciem. Nadprodukcja powstaje, dlatego, ponieważ siła nabywcza najsz...

Istota wzrostu i rozwoju społeczno- gospodarczego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 350

Istota wzrostu i rozwoju społeczno - gospodarczego. Mierniki wzrostu gospodarczego. Przez wzrost gospodarczy rozumiemy proces zwiększania zasobów dóbr i usług konsumpcyjnych, a w szczególności taki wzrost ilościowy, który zapewnia zwiększenie ilości dobór i usług konsumpcyjnych przypadających na m...

Kolokwium z makroekonomii 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 693

Notatka porusza miedzy innymi zagadnienia takie jak: Zamknięta gospodarka bez państwa zachowuje się “po keynesowsku”. Funkcja konsumpcji ma najpierw postać C=0, 7Y, a planowane oszczędności są równe 45. Potem okazuje się, że dla każdego poziomu dochodów, Y, konsumenci chcą wydać o 10 mniej. O ile...

Kosztowa teoria inflacji- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

Kosztowa teoria inflacji. Teoria kosztowa - inflacja jest wynikiem kosztów produkcji, który jest wywołany płac pod wpływem działalności silnych związków zawodowych, oraz cen spowodowanych przez monopole krajowe lub zagraniczne np.: cen ropy naftowej. Punktem wyjścia jest założenie, że na rynku towa...

Mechanizm cyklu koniunkturalnego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

Mechanizm cyklu koniunkturalnego - synteza problemu. Biorąca pod uwagę mechanizmy gospodarki rynkowej można stwierdzić, że u podstaw okresowych wahań aktywności gospodarczej leżą wahania popytu rynkowego. Popyt globalny w gospodarce składa się z popytu krajowego i zagranicznego. Spadek popytu zagra...

Metody liczenia dochodu narodowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

Metody liczenia dochodu narodowego. Dochód narodowy wyrażony jest albo a cenach bieżących, ukształtowanych w danym roku działalności gospodarczej, albo w cenach stałych. Ceny bieżące służą do charakterystyki różnych zjawisk związanych z wytwarzaniem i podziałem dochodu narodowego w danym roku kalen...

Na czym polega inflacja i jak ją mierzymy- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

Na czym polega inflacja i jak ją mierzymy. Inflacja, proces wzrostu poziomu cen, powodujący niekontrolowane i nieakceptowane społecznie zmiany proporcji podziału dochodu narodowego. We współczesnej gospodarce światowej występuje ona powszechnie, choć z różnym nasileniem w poszczególnych krajach. St...