Uniwersytet Warszawski - strona 198

Gospodarka finansowa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

GOSPODARKA FINANSOWA-tworzenie, gromadzenie, dzielenie i wydawanie zasobów pieniężnych Państwo realizuje ją w sposób bezzwrotny i zwrotny Metoda bezzwrotna- nieodpłatne i bezzwrotne wyposażenie jednostek w środki pochodzące z budżetu (do jednostek budżetowych, do jedn. samorządu teryt. Metoda zwro...

Odpisy amortyzacyjne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 441

Odpisy amortyzacyjne Szczególny rodzaj uzyskania kosztów przychodów. Są to odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Środki trwałe to: stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletnie i zdatne do użytku...

Podatek od nieruchomości- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI PRZEDMIOT opodatkowania PODMIOT opodatkowania PODSTAWA opodatkowania Fakt: 1. własności 2. samoistnego posiadania 3. użytkowania wieczystego 4. władanie bez tytułu prawnego gruntami stanowiącymi własność SP lub JST 5. posiadanie zależne 6. zarząd - GRUNTÓW - BUDY...

Podatek od towarów i usług- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 931

PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG PRZEDMIOT opodatkowania PODMIOT opodatkowania PODSTAWA opodatkowania - obejmuje czynności szeroko pojętego obrotu gospodarczego - warun...

Prawo bankowe- opracowanie - Bank uniwersalny

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 805

PRAWO BANKOWE Państwowy Bank Rolny z 1919 i Pocztowy Bank Oszczędności z 1920 Termin prawo bankowe pojawił się w 1928. Użyty w rozporządzeniu Prezydenta RP z 17.III.1928. Zdefiniowano: Przedsiębiorstwo bankowe - przedsiębiorstwo handlowe, któr...

Reforma Polskiego Systemu Bankowego- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

REFORMA POLSKIEGO SYSTEMU BANKOWEGO Rozpoczęła się na początku lat 80. Oparta na następujących założeniach: 1. Miało istnieć sprzężenie zwrotne między rozwojem gospodarczym kraju a reformą systemu bankowego (rozwój gospodarczy kraju wymuszał reformę). 2. Oddzieleni funkcji Banku Centralnego od be...

Taryfa- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

TARYFA- określa stawki celne, sposób i warunki stosowania tych stawek, obniżone stawki celne-wynikają z dwustronnych umów Polski z innymi krajami. Preferencyjne stawki celne-przyjęte jednostronnie przez Polskę od pewnych krajów ŚRODKI TARYFOWE-określają wartość ceł kontyngenty taryfowe-określona ...

Zadłużenie krajowe- źródło

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

ZADŁUŻENIE KRAJOWE- ŹRÓDŁO 1.Sytuacja przed rokiem 1990- istniał w formie inflacyjnego nawisu pieniądza. Powstał dzięki dodatkowym emisjom pieniądza na potrzeby budżetu INFLACYJNY NAWIS PIENIĄDZA-nie był pokryty. Spadek wartości pieniądza stworzył inflacyjny nawis pieniądza. Różnica inflacyjna- po...

Bezrobocie- opracowanie - Klub Rzymski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 630

BEZROBOCIE (W POLSCE I W EUROPIE) W gospodarce narodowej pracuje około 16 mln ludzi w Polsce. Natomiast bezrobocie wynosi 15%, zbliża się do 3 mln. Wzrost zatrudnienia: przemysł poligraficzny, wydawnictwa, turystyka, handel. W Polsce bezrobocie ma charakter strukturalny. Struktura gospodarcza dan...