Uniwersytet Warszawski - strona 163

Platon- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 924

P l a t o n G. Reale Historia Filozofii Starożytnej, R.Legutko Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte., teksty źródłowe (Państwo, List VII, Polityk, Prawa). P l a t o n (427-347) był jednym z najwybitniejszych filozofów starożytnoś...

Reformacja- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2198

R e f o r m a c j a Daniel Olszewski Dzieje chrześcijaństwa w zarysie., Andrzej Buzek Historia Kościoła., S. Filipowicz Historia myśli polityczno-prawnej., J.Todd Reformacja., J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., teksty źródłowe (Traktat o wolności chrześcijańskiej, ...

Chrześcijaństwo- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

W c z e s n e c h r z e ś c i j a ń s t w o J.Baszkiewicz F.Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., S. Filipowicz Historia myśli polityczno-prawnej., źródła (Św.Paweł, Ignacy Atniocheński, Justyn Męczennik, Tertulian, Orygenes) Idee st...

Cyceron- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 105
Wyświetleń: 812

C y c e r o n G. Reale Historia Filozofii Starożytnej., J. Szacki Historia myśli socjologicznej., S. Filipowicz Historia myśli polityczno-prawnej., teksty źródłowe (O państie, O prawach). Wpływy greckie w filozofii rzymskiej. Wpływ Grecji na doktryny rodzące się w Rzymie był ogromny. Dotyczy to n...

Hegel- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 847

H e g e l J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., źródła (Wykłady z filozofii dziejów.). Historiozofia: postęp ludzkości, wolność. Trzy sposoby rozważań historiozoficznych zasługują na...

Hume- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 707

H u m e W. Tatarkiewicz Historia filozofii., źródła (Traktat o naturze ludzkiej). David Hume żył w latach 1711 - 1776. Z pochodzenia Szkot, wywodził się ze średnio zamożnej rodziny ziemiańskiej. Bardzo wcześnie rozpoczął pracę naukową. W wieku...

Konserwatyzm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 609

K o n s e r w a t y z m J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., źródła (Edmund Burke, Joseph de Maistre). Klęska Napoleona i powrót Burbonów na tron francuski musiały stworzyć szanse dla myśli politycznej, której ...

Liberalizm- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

L i b e r a l i z m J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych.., F.Copleston Historia filozofii., źródła (B.Constant, J.S.Mill, A. de Tocqueville). Nie ma zasadniczego przedstawiciela doktr...

Rousseau- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 91
Wyświetleń: 777

R o u s s e a u J. Baszkiewicz F. Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., H. Olszewski, M. Zmierczak Historia doktryn politycznych i prawnych. P. Manent Intelektualna historia liberalizmu., Cz. Porębski Umowa społeczna: renesans idei., źródła (Umowa społeczna., Rozprawa o nierówności.) J ...

Tomasz z Akwinu- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

T o m a s z z A k w i n u J.Baszkiewicz F.Ryszka Historia doktryn politycznych i prawnych., teksty źródłowe (Suma teologiczna, O władzy) T o m a s z z A k w i n u żył (1265 - 1321) w epoce wielkich sukcesów politycznych papiestwa; nieobca mu była jednak i rzeczywistość państwa narodowego: królestw...