Uniwersytet Warszawski - strona 124

Ekonomia - słówka po angielsku cz. VII

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

word part of speech translation unit consol bond n obligacja wieczysta,  bezterminowa 16 face value n wartość nominalna 16 floating rate n oprocentowanie zmienne 16 issuer n emitent 16 liquid adj płynny 16 outstanding adj zaległy 16 owe v być winnym 16 par value n wartość nominalna 16 primary mar...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. VIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1001

word part of speech translation appreciate v zyskać na wartości break even v osiągnąć próg rentowności depreciate v stracić na wartości discount n zniżka exercise v skorzystać z prawa exercise price n kurs realizacji expire v stracić ważność, wygasnąć futures market n rynek kontraktów terminowych...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. IX

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

word part of speech translation unit accelerated depreciation n amortyzacja przyspieszona 19 accounting period n okres obrachunkowy 19 accrual n przyrost 19 acknowledge v potwierdzić 19 appreciate v zyskiwać na wartości 19 artificial person n osoba prawna 19 assumption n założenie 19 credits n ma...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. X

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1141

word part of speech translation accumulate v zebrać, zgromadzić adhere to v przylegać do amalgamate v połączyć approval n aprobata bidder n licytant branch out v rozszerzać działalność burden v obarczyć capital gains tax n podatek od zysków kapitałowych cash in on v wyciągnąć korzyść z collapse v...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. XI

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 763

word part of speech translation unit accession n wstąpienie 22 aggregate demand n popyt łączny 22 bring forward v przyspieszyć, przenieść 22 burden n brzemię, ciężar 22 compliance n podporządkowanie się 22 decree n dekret 22 deduction n potrącenie, odliczenie 22 excise n akcyza 22 exempt adj zwol...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. XII

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

word part of speech translation unit administrative adj administracyjny 23 aggregate demand n popyt łączny 23 agricultural adj rolniczy 23 announce v ogłosić 23 anticipate v przewidywać 23 apply v zastosować 23 bottleneck n wąskie gardło 23 bring out v wprowadzić 23 capital goods n dobra kapitało...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. XIII

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 7
Wyświetleń: 462

word part of speech translation unit abundant adj obfity 27 applicability n stosowalność 27 assumption n założenie 27 constituent n część składowa 27 continual adj nieustanny, ustawiczny 27 delay n opóźnienie 27 embody v ucieleśnić, uosobić 27 endow v wspomóc finansowo, obdarzyć 27 endowment n do...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. XIV

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

word part of speech translation unit absence n nieobecność meetings appoint v mianować, wyznaczyć meetings approve v zatwierdzić meetings call off v odwołać meetings chair v przewodniczyć meetings circulate v udostępnić, rozpowszechnić meetings come up v pojawić się meetings come up with v znaleź...

Ekonomia - słówka po angielsku cz. XV

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

word part of speech translation unit account day n termin rozliczenia rachunku 17 annual report n sprawozdanie roczne 17 appreciate v zyskać na wartości 17 appreciation n wzrost wartości 17 arbitrageur n arbitrażysta 17 barometer stocks n akcje będące wskaźnikiem  zachowań rynkowych 17 bear n gra...

Angielski - ćwiczenie teorie motywacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Katarzyna Flak
 • Język angielski
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1323

management  1.16  marketing  Theories of Motivation  EXERCISE 1  Complete the text using the verbs in the box:  achieve  exist  pursue  actualize  expect  require  avoid  maximize  reward  earn  perform  set  One of the most important element...