Uniwersytet Warszawski - strona 109

Psychologia a ideologia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 105
Wyświetleń: 973

Lewicowość-prawicowość Co ma psychologia do ideologii? H.J. EYSENCK   Umysłowość miękka vs twarda  „Psychology of Politics” (1954)  Warunkiem koniecznym zachowań politycznych jest wykształcenie postawy  społeczno-politycznej wobec pewnego zjawiska. Postawy są mentalnym wyuczonym  nawykiem reagowa...

Autorytaryzm - 60 lat w centrum uwagi

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 735

Autorytaryzm 60 lat w centrum uwagi ś ywotność pojęcia „autorytaryzm”  Konstrukt teoretyczny, który zrobił zawrotną karierę w  naukach społecznych   Określenie „autorytarny” weszło do języka potocznego  Studia nad osobowością autorytar...

Autorytaryzm a siła identyfikacji z grupą

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Za  charakterystyczną dla  autorytaryzmu  kowariancję  postaw  odpowiada  silna  emocjonalna IDENTYFIKACJA jednostki z jakąś grupą społeczną. Jest wiele dowodów empirycznych na to, Ŝe silna identyfikacja grupowa i nacisk  na  spójność grupy  wzmagają  przejawy  autorytaryzmu.  Identyfikacja  prow...

Postawy narodowe - nacjonalizm, patriotyzm

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1197

POSTAWY NARODOWE Nacjonalizm, patriotyzm, duma  narodowa... IDEOLOGIA. Doktryna polityczna według, której granice grup etnicznych i granice  państw  powinny  się  pokrywać.  Państwo  narodowe  powinno  być  oparte na  „więzach  krwi i ziemi”....

Konflikty polityczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1106

KONFLIKTY POLITYCZNE Konflikt  pojawia  się  wtedy,  gdy  aspiracje  lub  dą enia  ludzi  okazują  się  wzajemnie  sprzeczne  lub  gdy  opinie  na  temat  prawdziwości  lub  słuszności  pewnych  poglądów  wzajemnie się wykluczają.  Konflikt  potencjalny  (sytuacja  konfliktowa)  i  realny.  Konfl...

Przywództwo polityczne - Niccola Machiavelli

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1589

PRZYWÓDZTWO POLITYCZNE Niccola  Machiavelli (poł.  XVI  w.)  „Ksią ę”.  Włoski  polityk  i  dyplomata  opisał  reguły  postępowania  przywódców  politycznych  wobec  swoich  zwolenników  i  przeciwników, tak aby ci postępowali zgodnie z ich wolą. Zalecał niejawny charakter  sprawowania władzy, któr...

Psychologia polityczna a zmiana systemowa w Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 826

Zmiana systemowa w Polsce z  perspektywy psychologii politycznej Zmiany polityczne w Europie Środkowej i Wschodniej na przełomie lat 80-tych i 90- tych zaowocowały zainteresowaniem psychologicznymi mechanizmami i efektami  przemian systemowych Transformacja systemowa (społeczna, polityczna, ekono...

Zachowania wyborcze - omówienie tematu

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1253

Zachowania wyborcze Według  modelu  socjalno-strukturalnego głównym  motywem  głosowania  jest  poczucie  przynaleŜności do pewnej wspólnoty społecznej – etnicznej, religijnej, zawodowej, klasy  społecznej.  W  ujęciu  socjologicznym...

Zaangażowanie w polityke

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 672

Zaanga owanie w politykę Udział w  polityce  jest  nie  uwarunkowany  nie  tylko  indywidualnie.  Ma  tak e  swój  szerszy kontekst: systemowy, historyczny i społeczny. Formy  i  nasilenie aktywności  

Marketingowe myślenie o polityce

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Wiktor Ciszek
 • Psychologia polityczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 868

Marketingowe myślenie o  polityce Marketing jako proces odnosi się do wymiany, w której z jednej strony mamy sprzedawcę produktu  lub  usługi,  a  z  drugiej  - konsumenta.  Celem  strategii  marketingowych,  opracowywanych  zgodnie  z  marketingiem  mix,  jest  urzeczywistnianie  tej  wymiany  w...