Uniwersytet w Białymstoku - strona 90

Przesłanki umorzenia z urzędu - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

. Przesłanki umorzenia z urzędu (art. 67d o.p.). Art. 67d op. Przesłanki umorzenia z urzędu: @ uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty przewyższającej wydatki na egzekucję @ kwota zaległości podat...

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatk...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Art. 70, 70a op. Przesłanki zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego (jeśli się nie rozpoczął  zawieszamy - nowelizacja op z 24.9.2010): @ wszczęcie postępowania w sprawie o

Prawo podatkowe - rachunek - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 497

Na jakich podmiotach ciąży obowiązek wystawiania rachunków? Art. 87 op. Obowiązek wystawiania rachunków ciąży na podatnikach prowadzących działalność gospodarczą. Podmioty te obowiązane są na żądanie kupującego lub usługobiorcy wystawić rachunek potwierdzający dokonanie sprzedaży lub wykonanie us...

Rodzaje porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych - omówienie...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

Rodzaje porozumień w sprawie ustalenia cen transakcyjnych. Art. 20a - 20 r op. W literaturze porozumienie w sprawie ustalenia cen transakcyjnych jest rozumiane jako uprzednie, wstępne porozumienie cenowe (ustalenie cen z góry). Ich istota to określenie przed dokonaniem transakcji kontrolowanych ze...

Rodzaje przedawnień - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 763

Jakie są rodzaje przedawnień i ich terminy? Art. 68-70 op. Przedawnienie to jeden z nieefektywnych sposobów wygasania zobowiązania. Przedawnienie jest niezależne od woli organu podatkowego i podatnika. Istota: ze względu na upływ określonego czasu, w którym

Rodzaje właściwości organów podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 364

Rodzaje właściwości organów podatkowych. Art. 15 - 20 op. Rodzaje właściwości organów podatkowych: @ Rzeczowa  kompetencja do załatwiania spraw danego rodzaju. Kryterium jest tutaj rodzaj podatków przypisanych do konkretnych budżetów. @ Miejscowa  kompetencja do załatwiania spraw na danym obsz...

Skuteczność hipoteki przymusowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 630

Skuteczność hipoteki przymusowej. Art. 34 op. Hipoteka przymusowa ma na celu zagwarantowanie wierzycielowi realizacji jego należności pieniężnej z nieruchomości obciążonej hipoteką bez względu na kto, kto będzie jej właścicielem. Hipoteka przymusowa jest więc skuteczna wobec każdorazowego właścici...

Sposoby powstawania zobowiązań podatkowych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 728

. Wskaż sposoby powstawania zobowiązań podatkowych. Art. 21 - 25 op. Zobowiązanie podatkowe powstaje w dwojaki sposób: @ POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA Z MOCY PRAWA  z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ordynacja podatkowa wiąże powstani...

Szczególne obowiązki płatnika i inkasenta - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 595

. Jakie szczególne obowiązki ciążą na płatnikach i inkasentach będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej? Art. 31 op. Na płatnikach i inkasentach będącymi osobami prawnymi ciąży obowiązek: @ wyznaczenia osoby, do których obowiązków należy oblicz...

Terminy płatności dla podatników - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

Terminy płatności dla podatników. Art. 47-50 op. Warunkiem prawidłowego wykonania zobowiązania podatkowego jest wykonanie go w odpowiednim terminie. Jego nadejście powoduje, że zobowiązanie staje się wymagalne. Termin zależy od sposobu powstania zobowiązania. Terminy płatności dla podatników: $ Z...