Uniwersytet w Białymstoku - strona 85

Źródła prawa podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 119
Wyświetleń: 560

7.Źródła prawa podatkowego. ŹRÓDŁA PRAWA PODATKOWEGO  akty normatywne, w których zawarte są powszechnie obowiązujące normy prawno podatkowe. Pokrywają się ze źródłami prawa w ogóle. Nalezą do nich: @ Konstytucja (art. 84 - podstawa prawna opodatkowania, 123 - specyficzny tryb uchwalania budżetu, ...

Decyzja ustalająca wysokości zobowiązania podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 413

43. Czym różni się decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego od decyzji określającej wysokość zobowiązania podatkowego? Decyzja ustalająca wysokość zobowiązania podatkowego ma charakter konstytutywny (tworzy nową sytuację prawną). W wyniku jej skutecznego doręczenia podatnik staje się zo...

Definicja prawa podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

6.Definicja prawa podatkowego. PRAWO PODATKOWE  zbiór norm prawnych regulujących system podatkowy. Zbiór owych norm ma cechy samodzielnej gałęzi prawa, ma swoje specyficzne zasady, metody regulacji. Charakterystyczną dla prawa podatkowego jest administracyjnoprawna metoda regulacji, bazująca na ni...

Definicja zobowiązania podatkowego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

. Definicja zobowiązania podatkowego. Art. 5 op. Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego....

świadczenia przepisów Ordynacji podatkowej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 427

. Do jakich świadczeń stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej? Art. 2 op. Przepisy ordynacji podatkowej stosuje się do @ podatków (np.podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od spadków i darowizn, PTU), @ opłat oraz niepodatkowych n...

Funkcje podatków - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 84
Wyświetleń: 896

3.Funkcje podatków. Funkcje podatków: @ tradycyjne: - Fiskalna  za pośrednictwem podatków państwo i samorząd gromadzą większość wszystkich dochodów budżetowych. Zgodnie z tą funkcją podatek musi dostarczać optymalnie najwyższych wpływów na rzecz danego budżetu. Inne funkcje podatku w stosunku do ...

Instytucja sporu o właściwość - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

Instytucja sporu o właściwość. Instytucja sporu o właściwość nie została uregulowana wprost w op., jednakowoż jej konstrukcja jest podobna do tej z np. kpa. Spór o właściwość to sytuacja dwojakiego rodzaju. Mamy bowiem: @ spór negatywny  żaden z organów nie uważa się za właściwy do załatwienia da...

Instytucja wyjawienia przedmiotu hipoteki - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

Instytucja wyjawienia przedmiotu hipoteki. Art. 39 op. Aby skutecznie ustanowić hipotekę przymusową, organ musi dysponować informacjami dotyczącymi składników majątku podatnika lub innych podmiotów zobowiązanych. I tutaj pojawia się tzw. wyjawienie nieruchomości (instytucja wyjawienia przedmiotu h...

Instytucja wyjawienia rzeczy ruchomych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Ewelina Bobrus
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

. Instytucja wyjawienia rzeczy ruchomych, które mogą być przedmiotem zastawu. PODOBNIE JAK PRZY WYJAWIENIU PRZEDMIOTU HIPOTEKI PRZYMUSOWEJ !!! Aby skutecznie ustanowić zastaw skarbowy, organ musi dysponować informacjami dotyczącymi składników majątku podatnika lub innych podmiotów zobowiązanych. I...