Uniwersytet w Białymstoku - strona 76

Koncepcja norm prawnych sprzężonych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Więzi pomiędzy normami
Pobrań: 434
Wyświetleń: 2121

WIĘZI POMIĘDZY NORMAMI PRAWNYMI W SYSTEMIE PRAWA Elementami systemu prawa są normy prawne generalne i abstrakcyjne obowiązujące w danym czasie, na danym terytorium. - normy prawne bezpośrednie - konstruowane są na podstawie przepisów prawa bezpośrednio zamieszczonych w aktach prawnych. - normy pr...

Zakres obowiązywania prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1295

FORMALNA KONCEPCJA OBOWIĄZYWANIA PRAWA Organy stosujące prawo badają czy przepisy prawne obowiązują w znaczeniu formalnym (spełniają formalne wymogi). Norma prawna obowiązuje wtedy i tylko wtedy, kiedy spełnia określone wymogi formalne: Została ustanowiona na podstawie upoważnienia, które zawarte ...

Alternatywy wobec liberalizmu, solidaryzm społeczny, komunizm, marksiz...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1295

Alternatywy wobec liberalizmu, solidaryzm społeczny, komunizm, marksizm. Solidaryzm społeczny Jest to powstała w drugiej połowie XIX wieku doktryna polityczna, odnosząca się do zagadnień ekonomicznych i społecznych, która w okresie swoich narodzin postulowała sprzeciw zarówno wobec liberalnego ind...

Faszyzm i rasizm jako doktryny prawicowe - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Adam Czarnota
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1288

Faszyzm i rasizm, jako doktryny prawicowe Faszyzm (wł. fascismo, od łac. fasces - wiązki, rózgi liktorskie i wł. fascio - wiązka, związek) - doktryna polityczna powstała w okresie międzywojennymwe Włoszech, sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa (statolatrię, totalitarn...

Rodzaje zakładów publicznych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1267

Rodzaje zakładów publicznych: Tworzone w drodze ustawy (państwowe szkoły wyższe) Na podstawie aktów adm. rządowej lub samorządowej Na podstawie zezwolenia organ adm. publ. (niepubliczna szkoła podstawowa) Zakłady otwarte (biblioteka) Zakłady zamknięte (zakład karny) Zakłady o pełnej zdolności p...

Rola pieniądza w gospodarce - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3535

Rola pieniądza w gospodarce. Funkcje państwa: - f. prawna, - f. alokacyjna, - f. stabilizacyjna, - f. redystrybucyjna. Funkcja prawna - tworzenie ładu instytucjonalno-prawnego. Działanie państwa polega na tworzeniu trwałych, stabilnych instytucji i reguł gry (praw) rządzących gospodarką (a bi...

Zasada kompetencyjności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 966

Zasada kompetencyjności Organy administracji publicznej mogą podejmować działania władcze w granicach swojej kompetencji i właściwości koniec 22.11.2010 (wyrażona została w art. 3. zd. 2 POPA) każde działanie ingerujące w sferę praw i wolności jednostki, przewidziane w ustawach do podjęcia w okreś...

Zasada praworządności (formalnej i materialnej) - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Zasada praworządności (formalnej i materialnej) Organy administracji publicznej działają NA PODSTAWIE PRAWA - podejście formalne Organy administracji publicznej działają jedynie na podstawie przepisów prawa uwzględniających zasady demokratycznego państwa prawnego - podejście materialne. Zasada pr...

Zasada subsydiarności - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Dariusz Ryszard Kijowski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 441

Zasada subsydiarności Demokratyczny wyraz zasady państwa prawnego znajduje swoje odzwierciedlenie w zasadzie traktującej państwo i jego prawo jako organizację i działalność niezbędną do zagwarantowania jednostce jej godności, przyrodzonych swobód i praw, bez których nie byłaby w stanie żyć i rozwij...

Jednostki organizacyjne NIK - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1589

Jednostkami organizacyjnymi NIK są departamenty, a w terenie dele­gatury. Szczegółowo organizację i tryb działania NIK reguluje ustawa o NIK z 1994 r. c) zakres i procedura działań kontrolnych Najwyższa Izba Kontroli ma szeroki za...