Uniwersytet w Białymstoku - strona 57

Mikroekonomia - Zasada racjonalnego gospodarowania

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1393

ZASADA RACJONALNEGO GOSPODAROWANIA: - zasada maksymalizacji efektów - z danego nakładu uzyskać największy możliwy efekt. - zasada minimalizacji nakładów - dany cel zrealizować najmniejszym możliwym kosztem. Gospodarka może być: - rynkowa (towarowa) - naturalna - produkcja na własne potrzeby Za...

Systemy polityczne państw europejskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

SYSTEMY POLITYCZNE PAŃSTW EUROPEJSKICH 06.12.2012 CZECHY, WĘGRY CZECHY USTRÓJ POLITYCZNY Czechy to demokracja parlamentarna, z trójpodziałem władz i równowagą tychże sił. Władzę legislacyjną posiada dwuizbowy parlament, wykonawczą - prezydent i rząd, a władzę sądowniczą - niezawisłe sądy. Obecn...

Systemy polityczne państw europejskich 9

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

SYSTEMY POLITYCZNE PAŃSTW EUROPEJSKICH SZWECJA 20.12.2012 USTRÓJ POLITYCZNY Szwecja jest monarchią konstytucyjną. Konstytucja nie jest jednolitym aktem prawnym, ponieważ w jej skład wchodzą oddzielne dokumenty (grundlagar): Akt ...

Cechy państw skandynawskich

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Marko Babić
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2310

Systemy medialne 30.10.2012r. Wspólne cechy państw skandynawskich: -bliskie położenie geograficzne -wykształcenie podobnej struktury ekonomicznej -pokrewieństwa językowe -wspólna religia (luteranizm)- etos pracy, etos kulturowy, odrzucenie ...

Wymiary systemu politycznego

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Marko Babić
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 154
Wyświetleń: 903

Charakterystyka instytucjonalnego wymiaru systemu politycznego. W wymiarze instytucjonalnym sprowadza się system polityczny do całokształtu instytucji politycznych oraz relacji zachodzących między nimi, a także zasad działania i syst...

Postępowanie administracyjne - zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

ZAGADNIENIE WSTĘPNE (art. 100 KPA)- dwie możliwe sytuacje: Zasadą- gdy organ napotyka zagadnienie wstępne jego obowiązkiem jest zawiesić postępowanie i zainicjować procedurę załatwienia zagadnienia wstępnego Wyjątkiem- załatwia sprawę, rozstrzygając zagadnienie wstępne we własnym zakresie, gdy- mo...

Postępowanie administracyjne - Wniosek o stwierdzenie nieważności - wa...

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

WNIOSEK O STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI Decyzja zostaje trwale wycofana z obrotu prawnego, a na jej miejsce nie pojawia się nic nowego. Najsilniejszy, najbardziej restrykcyjny środek prawny! Jest to środek prawny budzący wątpliwości, ponieważ interpretacja norm może odbywać się w różnoraki sposób. Art...

Postępowanie administracyjne - wniosek o wznowienie postępowania

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

WNIOSEK O WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA Środki prawne nadzwyczajne: - służą przeciwko rozstrzygnięciu o walorze ostatecznym - rozpatrywane poza administracyjnym tokiem instancji - może korzystać również organ z urzędu Służy również przeciwko postanowieniu (art. 126) Prawodawca w art. 145 i nast. używ...

Prawoznawstwo - Luki w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 63
Wyświetleń: 966

LUKI W PRAWIE Luka w prawie to brak regulacji co do którego można racjonalnie twierdzić, ze nie jest przez ustawodawcę zamierzone. Luka w prawie może w szczególności wystąpić, gdy: ustawodawca nie zakończył procesu prawodawczego wbrew wyraźnej zapowiedzi, np. Rada Ministrów nie wydała przepisów w...

Prawoznawstwo - System prawa

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 420
Wyświetleń: 973

SYSTEM PRAWA Sam termin „system” oznacza pewną całość złożoną z powiązanych ze sobą elementów. Te elementy powiązane są wedle określonych zasad. Systemy możemy podzielić na grupy, ze względu na: genezę systemu: systemy naturalne, systemy sztuczne na cechy elementów składających się na dany sys...