Uniwersytet w Białymstoku - strona 46

Episcopalis audientia- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 280

Episcopalis audientia: -wymiar sprawiedliwości sprawowany przez biskupów -możliwość porzucenia przez strony sądu państwowego by przed trybunałem biskupim poddać się jego wyrokom -nie ma możliwości apelacji -strony dobrowolnie poddawały się temu orzecznictwu -wystarczyła wola jednej ze stron - do...

Hipoteza- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 336

Hipoteza (gr. hypóthesis - przypuszczenie) - osąd, który podlega weryfikacji. Zdanie, które stwierdza spodziewaną relację między jakimiś zjawiskami, propozycja twierdzenia naukowego, które zakłada możliwą lub oczekiwaną w danym kontekście sytuacyjnym naturę związku. Stawianie i testowanie hipotez t...

Kompetencja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Kompetencja to wiedza teoretyczna i umiejętność praktyczna, wyróżniająca daną osobę łatwością sprawnej, skutecznej, odpowiadającej oczekiwaniom jakościowym, realizacji danych zadań. Działania osoby kompetentnej, w danej dziedzinie, winny spełniać obowiązujące w danej społeczności/organizacji kryteri...

Kontrakty pozorne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

VIII. KONTRAKTY POZORNE 1.ACTIO NEGOTIORUM GESTORUM DIRECTA, CONTRARIA - skarga o zwrot nakładów poniesionych przy prowadzeniu cudzych spraw bez zlecenia, ACTIO TUTELAE DIRECTA - skarga pupila, ACTIO TUTELAE CONTRARIA - skarga opiekuna, 2. CONDITIO INDEBIT - w przypadku, gdy ktoś wypełnił świadc...

Nabycie owoców- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 672

Nabycie owoców. Pożytki (fructus) nabywał w sposób pierwotny na własność: właściciel rzeczy macierzystej, jej posiadacz w dobrej wierze oraz emfiteuta. Stawali się oni właścicielami pożytków w chwili oderwania się ich od rzeczy macierzystej (separatio). Jej użytkownik nabywał własność pożytków rów...

Ochrona prawa własności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

Ochrona prawa własności. Podstawowymi powództwami służącymi właścicielom do ochrony ich prawa własności były: powództwo windykacyjne (rei vindicatio) powództwo negatoryjne (actio negatoria) Do ochrony własności bonitarnej służyło powódz...

Pacta adiecta- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Pacta adiecta. Były to „umowy dodatkowe”. Aby stały się zaskarżalne, musiały być dodane do kontraktu w chwili jego zawarcia (in continenti). Pacta adiecta zwiększały bądź zmniejszały zakres obowiązków dłużnika. Jeżeli zostały dodane w pewnym odstępie czasu od chwili zawarcia kontraktu (ex interval...

Pochodne sposoby nabycia prawa własności- opracwanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

Pochodne sposoby nabycia prawa własności. Każde zbywalne prawo podmiotowe, a zatem i prawo własności, można nabyć w sposób pochodny - przy udziale poprzedniego właściciela w drodze „przeniesienia własności” - albo w sposób pierwotny - niezależny od czyichkolwiek uprawnień poprzednich. Do pochodneg...

Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Pojęcie i rodzaje kontraktów realnych. Kontrakt była to umowa zawiązująca zobowiązanie uznane i zaskarżalne wg ius civile. Kontrakty realne dochodziły do skutku re, tzn. że wiążące i zaskarżalne stawały się dopiero wtedy, gdy pomiędzy stronami ...

Pojęcie i rodzaje służebności- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

Pojęcie i rodzaje służebności. Służebność (servitutes) jest ograniczonym prawem rzeczowym, które upoważnia uprawnionego do korzystania z rzeczy cudzej w pewien ściśle określony sposób. Własność daje możliwość do korzystania z rzeczy w zasadzie bez ograniczenia. Służebność natomiast daje prawo do k...