Uniwersytet w Białymstoku - strona 35

Struktura postępowania apelacyjnego- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 399

Struktura postępowania apelacyjnego czynności dokonywane w sądzie I instancji w związku z wniesieniem apelacji ( prezes sądu sprawdza czy została wniesiona w terminie, przez osobę uprawnioną, czy nie jest niedopuszczalna) czynności przygotowawcze do rozprawy apelacyjnej dokonywane w sądzie odwoław...

Poszczególne osobowe źródła dowodowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 791

7. Poszczególne osobowe źródła dowodowe A. świadek Elementem niezbędnym do przekształcenia świadka faktycznego do roli świadka w sensie procesowym jest wezwanie świadka do złożenia zeznań. Świadek nie może być wezwany, jeśli istnieje zakaz dowodowy uniemożliwiający jego przesłuchanie niemożność j...

Prawo do uczestniczenia w posiedzeniu- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Prawo do uczestniczenia w posiedzeniu art. 339§5 Wszyscy: orzeczenie środków zabezpieczających warunkowe umorzenie skazanie bez rozprawy umorzenie postępowania na podstawie art. 17 umorzenie z powodu braku faktycznych podstaw ...

Postępowanie karne- test 4

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 287
Wyświetleń: 756

1. Przesłuchanie małoletniego pokrzywdzonego ( o czyn z art. 197 kk ) : a: odbywa się na rozprawie, nawet jeśli jest to postępowanie przygotowawcze b: odbywa się zawsze tylko raz, bez względu na jakikolwiek powód c: odbywa się przy obecności, obrońcy oskarżonego, psychologa i oskarżonego d: odbywa s...

Postępowanie karne- test 6

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 259
Wyświetleń: 770

1. Przedmiotem poręczenia majątkowego nie jest: a: pieniądze, zarówno w walucie polskiej jak i obcej b: pieniądze w walucie polskiej jedynie c: obligacje SP d: akcje 2. Przepadek przedmiotu poręczenia orzeka się obligatoryjnie w razie:...

Postępowanie karne- test 12

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 231
Wyświetleń: 777

1. Przewód sądowy podczas rozprawy apelacyjnej rozpoczyna: a: odczytanie AO b: wywołanie sprawy c: odczytanie wyroku sądu I instancji d: ustne sprawozdanie sędziego sprawozdawcy 2. Czy oskarżony może cofnąć środek odwoławczy wniesiony na jego rzecz przez obronę? a: Tak, zawsze b: Nie, jeśli zachodzi...

Postępowanie karne- test 13

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 217
Wyświetleń: 588

1. Jeżeli jedną apelację złożył obrońca, a drugą oskarżony, sąd: a: rozpatrzy tylko apelację oskarżonego, gdyż jest on dysponentem apelacji b; rozpatrzy tylko apelację obrońcy, gdyż jest on podmiotem profesjonalnym c: rozpatrzy obie apelację na równi d: nie rozpatrzy żadnej 2. Powód cywilny może wn...

Postępowanie karne- test 18

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 378
Wyświetleń: 840

TEST D Przed rozpoczęciem przesłuchania świadka w każdym przypadku należy: odebrać od niego przyrzeczenie; pouczyć o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań; zasięgnąć opinii biegłego psychologa; w postępowaniu przed sądem, wysłuchać opinii oskarżyciela publicznego. Wywiad środ...

Postępowanie karne- test 19

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 343
Wyświetleń: 903

Grupa Imię i Nazwisko TEST E Pełnienie czynności biegłego może zostać powierzone: tylko osobie wpisanej na listę biegłych sądowych; każdej osobie, o której wiadomo, że ma odpowiednią wiedzę w danej dziedzinie; tylko osobie posiadającej wy...

Postępowanie karne- test 20

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1225

Grupa Imię i Nazwisko TEST F W charakterze świadka może zostać przesłuchany/a: osoba, która udzieliła informacji w ramach wywiadu środowiskowego; osoba przeprowadzająca wywiad środowiskowy; biegły w celu wyjaśnienia sprzeczności w sporządzonej opinii; oskarżony. Prawo do zadawania pytań świadk...