Uniwersytet w Białymstoku - strona 25

Typy postępowania w procesie zasadniczym

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 504

Typy postępowania w procesie zasadniczym - zwyczajne - szczególne DZIAŁ X POSTĘPOWAMA SZCZEGÓLNE Rozdział 51 Postępowanie uproszczone Art. 468. W postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. Art. 469. (113) Sąd...

Uczestnicy procesu i ich kategorie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 539

Uczestnicy procesu i ich kategorie Uczestnikiem postępowania karnego jest podmiot biorący udział w procesie karnym w roli określonej przez prawo karne procesowe. Może to być osoba fizyczna, prawna lub

Wnioski dowodowe - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

- wnioski dowodowe i przyczyny ich oddalenia Przyczyny oddalenia i pozostawienia bez rozpoznania wniosków dowodowych. Wniosek dowodowy jako postulujące oświadczenie strony We wniosku dowodowym należy podać: oznaczenie dowodu, jaki ma być przedstawiony, a więc wskazać, o jakie źródło chodzi. okoliczn...

Podstawy nawiązania pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 350

41.Charakterystyka podstaw nawiązania pracy Uwagi ogólne. Do nawiązania stosunku pracy w administracji publicznej w dużej mierze stosuje się przepisy KP i KC, niektóre kwestie w pragmatykach urzędniczych uregulowano jednak odrębnie (jest to regulacja wyprzedzająca w stosunku do KP) Regulacja z KP...

Powszechne źródła prawa pracy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

32.Powszechne źródła prawa pracy 1) Konstytucja RP 2) Ustawy zwykłe, np. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o grupowych zwolnieniach z pracy 3) Umowy międzynarodowe ratyfikowane, np. Traktat Rzymski 4) Rozporządzenia i dyrektywy Wspólnot ...

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych Konst. w art. 67 ust. 2 stanowi, że obywatel pozostający bez pracy nie z własnej woli i niemający innych środków utrzymania ma prawo do zabezpieczenia społecznego. Bezrobotnemu bez żadnego przychodu lub takiemu, który ma przychód miesięczny w wysokości nieprzekracza...

Przedmiot prawa pracy - omówienie cz. 2

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 49
Wyświetleń: 609

2. Przedmiot prawa pracy Przedmiotem prawa pracy są stosunki pracy podporządkowanej, świadczonej na rzecz drugiego podmiotu dobrowolnie, osobiście i za wynagrodzeniem oraz inne stosunki nierozerwalnie związane ze stosunkami pracy. 2.1. Stosunki pracy Obok stosunków związanych z bezpośrednim świad...

Przesłanki zatrudnienia w prawie urzędniczym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 112
Wyświetleń: 763

33.Przesłanki zatrudnienia w prawie urzędniczym • W prawie urzędniczym osoba starająca się o zatrudnienie musi sprostać nie tylko warunkom powszechnym, ale musi też spełnić warunki szczególne:  Obywatelstwo polskie, brak obywatelstwa lub jego utrata może prowadzić nawet do nie zawiązania lub wyga...

Rodzaje stosunków pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 189
Wyświetleń: 861

V. Rodzaje stosunków pracy i ich powstanie. Prawne podstawy zatrudniania (art.2) : umowa o pracę, powołanie, wybór, mianowanie, spółdzielcza umowa o pracę. 2. Stosunek pracy- art.22 kp,- więź prawna o charakterze dobrowolnym i trwałym, łącząca pracownika i pracodawcę, której treścią jest obowią...

Rozwiązanie, wygaśnięcie stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

36.Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy Rozwiązanie: Osoby zatrudnione na innej postawie prawnej niż mianowanie podlegają w tym zakresie przepisom KP: stosunek pracy z wyboru- rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu ( upływ kadencji, zrzeczenie się mandatu, jak i odwołanie) lub w drodze postano...