Uniwersytet w Białymstoku - strona 240

Wypowiedzi niezupełne - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 322

Wypowiedzi niezupełne - takie wyrażenie, które na gruncie danego języka nie jest zdaniem w sensie logicznym, ale spełnia funkcje takiego zdania o ile słuchacz zdaje sobie sprawę z niewypowiedzianych faktów, pominiętych w zdaniu (np. słowo „baczność” ma wywołać określoną reakcję) Nie ma sensu mówić c...

Zakres nazwy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 343

Zakres nazwy - zbiór wszystkich desygnatów danej nazwy. Przedmiot oznaczany przez nazwę jest jej desygnatem. Zakresem nazwy „krzesło” jest zbiór wszystkich krzeseł. Zakres nazwy zbiorowej - zbiór desygnatów (przynajmniej dwóch) Zakres nazw...

Zdanie w sensie logicznym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Anetta Breczko
 • Logika prawnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 294

Zdanie w sensie logicznym - wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, że tak jest albo tak nie jest. Nie musi być ono zgodne z rzeczywistością. Może być prawdziwe lub fałszywe. Zdanie pytające nie jest zdaniem w sensie logicznym, bo nie stwierdza faktu. Również zdanie ro...

Postępowanie w II RP - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Postępowanie doraźne w drugiej RP - było szczególnym trybem postępowania, prowadzono je w trybie uproszczonym, przyspieszonym, jednoinstancyjnym, połączonym z natychmiastową wykonalnością i możliwością orzekania kar wyższych, niż regulowała ustawa. Stosowano je głównie dla zwalczania przestępstw po...

Noram sankcjonowana-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 476

25 Norma sankcjonowana - trzecia obok normy kompetencyjnej i normy sankcjonującej, dekodowana z przepisów prawa karnego struktura normatywna. Wyraża nakaz bądź zakaz powinnego zachowania. Sprzeczność z ową normą określana jest mianem be...

Wykładnia autentyczna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 357

49 Wykładnia autentyczna Ustalone znaczenie interpretowanych przepisów przez organ, który te przepisy wydał. Uzasadnieniem znaczenia takiej wykładni jest wnioskowanie „a maiori ad minus”: kto jest upoważniony do tworzenia prawa, ten tym bardziej jest upoważniony do jego interpretacji ...

Wykładnia dynamiczna-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 329

50 Wykładnia dynamiczna- podstawowym jej założeniem jest zapewnienie adekwatności prawa do zmieniających się stosunków społecznych, co może być osiągnięte w drodze zmiany znaczenia interpretowanych przepisów dokonanej przez interpretatora. Kieruje się on w takiej sytuacji aktualnie pojmowanymi wzglę...

Zasada przedstawicielstwa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

61. Zasada przedstawicielstwa (reprezentacji) - władza pośrednia, przedstawiciele są wybierani w cyklicznych i wolnych wyborach, a procedura głosowania jest utajniona. Lud nie sprawuje swojej władzy bezpośrednio, a wybiera do jej sprawowania swoich przedstawicieli przed nim odpowiedzialnych. ...

Wykładnia nie posiadająca mocy wiążącej-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 245

54. Wykładnia nie posiadająca mocy wiążącej Rodzaj wykładni nie mający mocy wiążącej nazywa się w literaturze wykładnią doktrynalną bądź naukową. Szczególne znaczenie przypisuje się tu interpretacji dokonywanej przez teoretyków i dogmatyków prawa. Nie mają one mocy wiążącej, ale mogą wpływać na org...

ACTIO DE PECULIO-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

426. ACTIO DE PECULIO. Actio de peculiopolegało na odpowiedzialności zwierzchnika czy też właściciela za długi niewolnika któremu wyznaczył on peculium do wysokości tego peculium. Na uwage zasługuje tutaj prawo dedukcji które miało zastosowanie wówczas gdy właściciel był także wierzycielem. Przysług...