Uniwersytet w Białymstoku - strona 235

Postępowanie przed sądem I instancji - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 469

29. Postępowanie przed sądem I instancji POSTĘPOWANIE JURYSDYKCYJNE Jest tym stadium procesu karnego, w którym sąd rozstrzyga w przed miocie procesu karnego. Składa się ono z dwu zasadniczych części: - postępowania głównego, - postępowania odwoławczego. POSTĘPOWANIE GŁÓWNE rozpoczyna się z momentem ...

Problem analogii wprawie karnym procesowym - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 385

31. Problem analogii wprawie karnym procesowym Analogia iv procesie kann-in procesowym jest dozwolona w przeciwieństwie do prawa karnego materialnego. ale tylko na korzyść oskarżonego. Analogia ta jest dopuszczalna, ale tylko pod war...

Typowe czynności dowodowe - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 224

. Typowe czynności dowodowe Typowe czynności dowodowe I. przesłuchanie oskarżonego lub podejrzanego 2. przesłuchanie.świadka 3. ekspertyza biegłego 4. oględziny 5. otwarcie zwłok - 6. eksperyment procesowy 7. wywiad środowiskowy 8. przesłuchanie 9. kontrola korespondencji i przesyłek 10. kontrola i ...

Zasada legalizmu- omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

ZASADA LEGALIZMU- zgodnie z tą zasadą organ procesowy powołany do ścigania przestępstw zobowiązany jest do wszczęcia i przeprowadzenia post. karnego od chwili gdy powziął on uprawdopodobnioną wiadomość o przestępstwie, które ścigane jest z oskarżenia publicznego. Zasada ta wynika z art. 17 1 pkt 3 k...

Współdziałanie ze społeczeństwem - opracowanie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 140

ZASADA WSPÓŁDZIAŁANIA ZE SPOŁECZEŃSTWEM I INSTYTUCJAMI W SCIGANIU PRZESTĘPSTW - dyrektywa, w myśl której organy powinny angażować do współdziałania w proc. kani obywateli i instytucje pańs. i społ., poprzez nast. działania: nałożenie prawnego obowiązku

Źródła prawa lotniczego.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 525

Źródła prawa lotniczego. Głównym źródłem są wielostronne i dwustronne umowy międzynarodowe. Zwyczaj odgrywa mniejszą rolę. Wśród umów podstawowe znaczenie ma konwencja chicagowska z 7 grudnia 1944 o międzynarodowym lotnictwie cywilnym. Ustaliła podstawowe zasady międzynarodowego prawa lotniczego or...

Źródła prawa wojennego - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 441

Źródła prawa wojennego. Prawo wojenne kształtowało się pod wpływem dwóch zasad: konieczność wojskowa, zasada humanitaryzmu. Dawne prawo wojenne było prawem zwyczajowym które nadal pozostaje w mocy. Jeśli jakieś państwa nie są związane normami prawnymi mogą się na nie powołać. Regulamin haski z 1...

Akty prawnomiędzynarodowe - rodzaje.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 539

Akty prawnomiędzynarodowe - rodzaje. Akt prawnomiędzynarodowy - przejaw woli przypisany podmiotowi lub podmiotom prawa międzynarodowego, z którym prawo międzynarodowe wiąże określone skutki prawne. Rodzaje aktów; ze względu na ich treść dozwolone przez prawo międzynarodowe, niedozwolone w zależ...

Azyl i ekstradycja - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

Azyl i ekstradycja. Ekstradycja - wydanie władzom obcego państwa osoby ściganej przez te władze za popełnione przestępstwa. Klauzula zamachowa - ekstradycja osób, które dopuszczają się z motywów politycznych zabójstwa głowy państwa, szefa rzą...

Dno mórz i oceanów - opis

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Iwona Wrońska
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

Dno mórz i oceanów. W 1970 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ uchwaliło rezolucję w której uznano że zasoby dna mórz i oceanów poza granicami jurysdykcji państwowej powinny stanowić wspólne dziedzictwo ludzkości. Oznacza to że eksploatacja...