Uniwersytet w Białymstoku - strona 234

Organ a urząd - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1708

Organ a urząd Urząd- stanowisko zajmowane przez urzędnika administracji publicznej lub innego urzędnika; jakakolwiek instytucja np. urząd pocztowy; pewien zestaw kompetencji przydzielonych danemu podmiotowi np. urząd ministra, aby oddzielić pojęcie urzędu od organu, należy posługiwać się pojęciem u...

Prywatyzacja zadań publicznych - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1295

Prywatyzacja zadań publicznych Jest to jedna z głównych tendencji we współczesnej administracji publicznej, gdzie przesuwa się aktywność administracyjną do podmiotów prywatnych, prywatyzacja określana jest jako wszelkie przejawy odstępowania od wykonywania zadań przez podmioty administracji publicz...

Wykład - luzy decyzyjne w administracji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1253

. Tzw. luzy decyzyjne w administracji W odniesieniu do aktów swobodnych norma pozostawia organowi administracyjnemu pewien „luz decyzyjny”, czyli wyposaża go w prawo wyboru konsekwencji prawnych aktu, który podejmie, w razie pozostawienia takiego luzu, organ przygotowujący akt administracyjny, po d...

Ustrój województwa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 525

Ustrój województwa Województwo jest działem administracji rządowej, jest podporządkowane administracji centralnej, reprezentantem rządu jest wojewoda, samorząd wojewódzki posiada dwa organy: sejmik wojewódzki i

Zakład administracyjny - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mirosław Wincenciak
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 679
Wyświetleń: 2933

. Zakład administracyjny Jest to wyodrębniona jednostka organizacyjna, która otrzymuje do wykonania określony zestaw zadań publicznych od podmiotu administracji publicznej, który ją tworzy i która z tego powodu pozostaje pod stałym nadzorem tego podmiotu, zakłady nie będące organami administracji p...

Źródła zobowiązań - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Źródła zobowiązań - są to wszystkie te zdarzenia prawne, które powodują powstanie, zmianę lub ustanie stosunku zobowiązaniowego. Źródłem zobowiązań są: -umowy - to otwarty krąg zdarzeń i uwag na zasadzie swobody kontraktowania -jednostro...

Wykład - przesłanki odpowiedzialności cywilnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 553

PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ. 1) 1) musi powstać szkoda - w prawie cywilnym nie ma odpowiedzialności za usiłowanie, etc. 2) 2) szkoda ta musi nastąpić w okolicznościach z którymi prawo łączy odpowiedzialność (powstanie obowiązku naprawienia szkody), nie każda szkoda rodzi obowiązek jej n...

Wykład - zasada pacta sund servanda

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

zasada pacta sund servanda Pacta sunt servanda (łac. umów należy dotrzymywać) - zasada wyrażająca się w tym, że osoba, która zawarła w sposób ważny umowę, musi ją wykonać. Instytucja wywodząca się z prawa rzymskiego, wyprowadzona przez...

Ciężar dowodu - opracowanie - Oskarżyciel prywatny

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

CIĘŻAR DOWODU — to powinność udowodnienia ze względu na własny interes prawny — oskarżyciel prywatny, posiłkowy lub powód cywilny o ile nie będą zainteresowani dowodzeniem zasad...

Obrońca w procesie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 357

OBRONCA W PROCESIE — nie ma prawa podejmowania żadnych czynności niekorzystnych dla oskarżonego (art. 86 * 1 k.p.k.). Ma stanowisko samodzielne. Jego udział nie wyklucza osobistego udziału w post. samego oskarżonego. Może on bronić kilku oskarżonych, o ile ich interesy nie pozostają w sprzeczności. ...