Uniwersytet w Białymstoku - strona 231

Oddalenie skargi-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 301

32. Oddalenie skargi. Sąd oddala skargę jeżeli jej nie uwzględnia. Oddalenie skargi oznacza, że w ocenie sądu organ administracji nie dopuścił się naruszenia prawa przy wydaniu zaskarżonego aktu lub podjęcia zaskarżonej czynności albo że nie naruszył prawa powstrzymując się od wydania aktu lub od p...

Zawieszenie postępowania z mocy prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 238

26. Zawieszenie postępowania z mocy prawa. Zawieszenie postępowania sądowoadministracyjnego może nastąpić z mocy samego prawa albo na mocy postanowienia sądu. Zawieszenie z mocy samego prawa występuje w razie zaistnienia jakiejś siły wyższej u...

Zdolność procesowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 364

18. Zdolność procesowa. Zdolność do dokonania czynności procesowych w postępowaniu, do osobistego działania w postępowaniu. Taką zdolność w postępowaniu przed sądem administracyjnym posiadają: osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych jednostki organizacyjne, w tym osoby pra...

Zdolność sądowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Robert Suwaj
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 329

17. Zdolność sądowa. Zdolność sądową posiadają: osoby fizyczne osoby prawne państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne nawet jeśli nie mają osobowości prawnej inne jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, jeżeli w świetle przepisów prawa istnieje mo...

Koncern-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 420

23 Koncern - jest to szczególna forma przedsiębiorstw, które powstają w wyniku połączenia przedsiębiorstw o odrębnej osobowości prawnej, działających jednak pod wspól­nym zarządem. Koncern stanowi zatem grupę przedsiębiorstw zachowujących wprawdzie osobowość prawną, lecz rezygnujących z samodzielnoś...

Ogólna charakterystyka gospodarowania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

GÓLNA CHARAKTERYSTYKA GOSPODAROWANIA Gospodarowanie - obejmuje produkcję, dystrybucję, wymianę i konsumpcję środków zaspokajania ludzkich potrzeb. Rzadkość (ograniczoność) zasobów - luka między ogólną sumą dóbr i usług potrzebnych do zaspokajania potrzeb, a możliwością ich wytwarzania. Racjonalno...

Rodzaje zrzeszeń podmiotów gospodarczych-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Robert Ciborowski
 • Ekonomia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 287

33 Podmioty gospodarcze mogą się na różne sposoby zrzeszać w ramach : kooperacji - jest to dobrowolna współpraca przedsiębiorstw, które nie tracą osobowości prawnej za wyjątkiem dziedzin zastrzeżonych w umowie, koncentracji - łącząc się tracą samodzielność gospodarczą, a często także osobowość prawn...

Podział definicji z punktu widzenia zadań-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 308

7 Podział definicji z punktu widzenia zadań Definicja sprawozdawcza - zdaje sprawozdanie (relację) z tego jaki jest/był sposób posługiwania się wyrażeniem Definicja projektująca - ustala znaczenie terminu na przyszłość. Nie jest ani prawdziwa ani fałszywa. a)Definicja konstrukcyjna - gdy zastane ...

Definicje nierównościowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 994

18 Definicja nierównościowe: Definicją przez postulaty - definicja aksjologiczna - wyrażenia „W” nazywamy zespół zdań o następujących właściwościach: W zdaniach tych występuje wyrażenie „W” pozostałe wyrażenia występujące w tych zdaniach mają ustalone znaczenie. Wyrażenie „W” należy tak rozumieć...

Supozycje nazwy-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Halina Święczkowska
 • Logika prawnicza
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1183

24 Supozycje nazw (funkcje znaczeniowe): 1) supozycja prosta - nazwa jako znak językowy dla konkretnego przedmiotu z oznaczanego przez nazwę rodzaju. Np. Janek jedzie na koniu. 2) supozycja formalna/właściwa - nazwa występuje tu jako nazwa rodz...