Uniwersytet w Białymstoku - strona 228

note /search

Przedmiot zastawu-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

296. PRZEDMIOT ZASTAWU. Początkowo w państwie rzymskim przedmiotami nadającymi się do zastawienia były wszelkie rzeczy materialne a więc ruchomości i nieruchomości. Sytuacja ta z biegiem lat ulegała zmianie przez co umożliwiała rozszerzenie kręgu rzeczy będących przedmiotami zastawu. Przedmiotami za...

Przedmiot zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

316. PRZEDMIOT ZOBOWIĄZANIA. Przedmiotem każdego zobowiązania w prawie rzymskim było świadczenie. Rzymianie w ślad za Gaiusem określali je w trzech słowach dare, facere i praestare czyli danie czegoś, czynienie czegoś lub świadczenie czegoś. Krótko mówiąc przedmiotem zobowiązania było więc działanie...

Źródła zobowiązań-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 483

304. ZRÓDŁA ZOBOWIĄZAŃ. Wyróżniamy 4 żródła zobowiązań ze względu na ich powstanie : Z kontraktu; jak gdyby z kontraktu; z przestępstwa i jak gdyby z przestępstwa. Wszystkie one dzielą się następnie na : EX CONTRACTU - realne (depozitum, pignus, fiducja), werbalne (stipulactio, dotis dictio), litera...

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

430. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODY WYRZĄDZONE PRZEZ ZWIERZĘTA. Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta miała charakter noksalny czyli że odpowiedzialność z deliktu przez nie wyrządzonego spadała na ich właściciela. Poszkodowany w takim przypadku miał do swojej dyspozycji actio de pauperie...

Ograniczone prawa rzeczowe-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

260. OGRANICZONE PRAWA RZECZOWE. Ograniczone prawa rzeczowe w prawie rzymskim opierały się głównie na najstarszym prawie jakim było prawo własności czyli prawie ustanowionym na rzeczy własnej. Ograniczone prawa rzeczowe oparte były mianowicie na prawie na rzeczy cudzej iura in re aliena. W prawie rz...

QUASI POSSESSIO IURISPIONAEM-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 658

250. QUASI POSSESSIO IURISPIONAEM. Jak gdyby posiadanie było związane z rzymską zasadą że posiadać można było wyłącznie rzeczy materialne a więc in corporales. Słowo quasi czyli jak gdyby umożliwiło rzymianom stosowanie posiadania dla rzeczy niematerialnych w wyjątkowych sytuacjach. Z takim przypadk...

Służebności osobiste-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

286. SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTE. Służebności osobiste jako rodzaj ograniczonego prawa rzeczowego dzielą się na usus czyli prawo do korzystania z cudzej rzeczy bez możliwości pobierania z niej pożytków; usus fructus czyli prawo do korzystania i pobierania korzyści z rzeczy cudzej z obowiązkiem zachowania j...

Skutki prawne posiadania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 406

243. SKUTKI PRAWNE POSIADANIA. Najważniejszym skutkiem posiadania danej rzeczy było zasiedzenie (usucapio), a więc nabycie prawa własności nad daną rzeczą pod warunkiem spełniania określonych kryteriów. Ponadto skutkiem prawnym posiadania była ochrona prawna zwana ochroną posesoryjną (interdykty) ma...

Sposoby umorzenia zobowiązań-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 854

437. SPOSOBY UMORZENIA ZOBOWIĄZAŃ. W prawie rzymskim występowały następujące sposoby umorzenia zoboaiązań : wykonanie zobowiązania solutio, zwolnienie z długu dokonane przez wierzyciela, nowację, poprzez confusio czyli zejście się długu i wierzytelności w jednej osobie lub też poprzez zbieg tytułów ...

Szczególne rodzaje darowizn-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 231

402. SZCZEGÓLNE RODZAJE DAROWIZN. Darowizna czyli donatio w myśl prawa rzymskiego było to przeniesienie wartości majątkowych z jednej osoby na drugą bez otrzymania za tę czynność ekwiwalentu czyli zapłaty. Do darowizn szczególnego rodzaju należały : darowizna pomiędzy małżonkami, darowizny z polecen...