Uniwersytet w Białymstoku - strona 22

ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE KONSUMENCKIM

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 700

ZAWIERANIE UMÓW W OBROCIE KONSUMENCKIM 1.07.2000r. weszły w życie przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumenckich oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt nieubezpieczony. Ustawa ta zmieniła przepisy art.384- 3854 KC. W art. 384 ustawodawca mówi o wzorcu umownym. Z art. ...

CZYNY NIEDOZWOLONE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 665

CZYNY NIEDOZWOLONE Za czyny niedozwolone uznaje się fakt wyrządzenia szkody poza stosunkiem zobowiązaniowym, z którym to faktem wiąże się obowiązek naprawienia szkody. Art. 415 KC np. uszkodzenie ciała, zniszczenie mienia. Pr...

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 854

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA CZYNY CUDZE. I Odpowiedzialność za niepoczytalnych z racji wieku i chorych psychicznie -odpowiedzialność tę ponosi ten kto zobowiązany jest do nadzoru ustawowego (np. rodzice), umownego lub faktycznego o charakterze stałym nad taka osobą. -nadzorujący musi ponosić winę w nadzo...

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCE ODPOWIEDZIALNOŚĆ. 1.Brak bezprawności (ten, który wyrządził szkodę działał w granicach prawa) 2.Obrona konieczna- kto działa w obronie koniecznej odpierając bezpośredni i bezprawny zamach na jakiekolwiek dobra wł...

PODMIOTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

PODMIOTY STOSUNKU ZOBOWIĄZANIOWEGO: 1.Wierzyciel, 2. Dłużnik Po stronie wierzycielskiej, a także po stronie dłużniczej mogą występować podmioty pojedyncze, ale również po kilka podmiotów. Dzieje się tak bądź od chwili powstania zobowiązania (sprzedaż osobie trzeciej przez współwłaścicieli) bądź je...

Umowy jako źródło zobowiązań

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1680

UMOWY JAKO ŹRÓDŁO ZOBOWIĄZAŃ. Umowa jest czynnością prawną dwustronną, obejmującą zgodny zamiar stron skierowany na wywołanie zmiany, powstania lub ustania skutków prawnych. Rodzaje umów: -umowy nazwane (typowe, opisane w KC np. sprzedaży, składu, najmu) -

UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB TRZECICH

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 749

UMOWY ODNOSZĄCE SIĘ DO OSÓB TRZECICH. -art. 391 KC - Umowa o świadczenie przez osobę trzecią polega na tym, że jeżeli w umowie zastrzeżono, że osoba trzecia zaciągnie określone zobowiązanie albo spełni określone świadczenie, ten kto takie przyrzeczenie uczynił odpowiedzialny jest za szkodę, którą d...

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 868

WYKONANIE ZOBOWIĄZAŃ Dłużnik winien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiadający jego celowi społeczno- gospodarczemu oraz zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Przedmiot wykonania: -jakość świadczenia: umówiona, a gdy strony nie umówiły się maja być rzeczy średniej j...

ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 854

ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI Na zasadzie winy jest to odpowiedzialność powszechna. Ustawodawca nie definiuje winy. Natomiast doktryna zgodnie przyjmuje, że pojecie winy ma dwa elementy: obiektywny i subiektywny. Obiektywny jest to bezprawność działania lub zaniechania osoby odpowiedzialnej za działanie...

Finanse publiczne - definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Janusz Stankiewicz
 • Prawo finansów publicznych
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

Finanse publiczne stanowią zespół zjawisk związanych z gromadzeniem i podziałem środków pieniężnych przez organy wł.publ. w związku z wykonywaniem ich funkcji. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności: pobieranie i ...