Uniwersytet w Białymstoku - strona 218

Obowiązek prawny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 308

Obowiązek prawny - nakaz lub zakaz określonego zachowania się zawarty w normie prawnej. Naruszenie obowiązków prawnych pociąga za sobą ujemne skutki prawne (sankcje) ze strony państwa. ...

Prawo pierwotne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 217

PRAWO PIERWOTNE Częścią prawa pierwotnego są również załączniki (w formie protokołów) dołączone do wyżej wymienionych umów. Nie mogą to być natomiast deklaracje i umowy (nie mają mocy wiążącej). ...

Prawo podmiotowe- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 210

Prawo podmiotowe jest najczęściej rozumiane jako sfera możności działania ograniczona przez dyspozycję normy prawnej, bądź jako sfera wolności zachowań (działań lub zaniechań) wynikająca z natury ...

Prawo publiczne- definicja

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Prawo publiczne (łac. ius publicum) - jedna z dwóch podstawowych gałęzi prawa (obok prawa prywatnego), skupiająca normy prawne, których zadaniem jest ochrona interesu publicznego. ...

Prawo wtórne- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Prawo wtórne Prawo wtórne znajduje swoje odzwierciedlenie w art. 288 Traktatu z Lizbony, dawny art. 249 TWE. Prawo wtórne jest tworzone przez instytucje Wspólnot na podstawie prawa pierwotnego. ...

Skutek prawny- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Skutek prawny, konsekwencja prawna - następstwo określonych przepisami prawa okoliczności polegające na powstaniu, zmianie lub wygaśnięciu stosunku prawnego. Skutek prawny determinuje sankcja prawna. ...

Subsumpcja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

Subsumpcja (pisane też "subsumcja") - przyporządkowanie stanu faktycznego ustalonego w procesie stosowania prawa do sformułowanej w wyniku wykładni normy prawnej (inaczej: "proces kwalifikacji prawnej"; a także, choć nieściśl...

PRAWO ADMINISTRACYJNE - Akt prawidłowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 77
Wyświetleń: 2366

Ściąga 1.POJĘCIE ADMINISTRACJI PUB. Administracja pub -jest to działalność trwała celowa i planowa, “administracja “ oznacza służenie czynność podporządkowania rozkazom ministrare oznacza posługiwać, wykonywać, kierować. Jest sprawowana przez państwo( organy państwowe, związki publicznoprawne i...

Prawo administracyjne, notatki

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 854

Prawo administracyjne – zbiór norm regulujących organizacje i zachowanie się osób fizycznych i innych podmiotów w zakresie nie unormowanym przez przepisy należące do innych gałęzi prawa. Administracja – jako podmiot reglamentacyjny ma cechy władcze tzn. wyposażona we władztwo administracyjne może w...

Postępowanie administracyjne, notatki

 • Uniwersytet w Białymstoku
Pobrań: 84
Wyświetleń: 553

Dz.U. Nr 9, poz. 26 z 1980 r., ostatnia uwzględniona zmiana: Dz.U. Nr 162, poz.1126 z 1998 r.USTAWA z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoDZIAŁ I PRZEPISY OGÓLNE. Rozdział 1 Zakres obowiązywania. Art. 1.  Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie...