Uniwersytet w Białymstoku - strona 217

note /search

Stosowanie prawa wojennego i jego obowiązywanie .

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

Stosowanie prawa wojennego i jego obowiązywanie . Prawo wojenne obowiązuje wszystkie strony konfliktu zbrojnego. Dawniej obowiązywała klauzula powszechności która mówiła iż jeśli choć jedno państwo nie było stroną umowy opatrznej taką klauzulą - umowa taka nie obowiązywała w danym konflikcie nikogo...

Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1106

Ustanowienie i utrzymywanie stosunków konsularnych. Wszystkim państwom przysługuje bierne i czynne prawo konsulatu a samo nawiązanie stosunków konsularnych zależy od zainteresowanych stron. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych implikuje nawiązanie stosunków konsularnych ale zerwanie stosunków dyplo...

Uznanie międzynarodowe i jego formy.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 588

Uznanie międzynarodowe i jego formy. Uznanie - stwierdzenie przez podmiot udzielający uznania istnienia pewnych faktów i gotowość respektowania związanych z tym skutków prawnych deklaratywne, jeśli istnienie tego co się uznaje nie ...

Zakończenie działań wojennych i wojny- omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 707

Zakończenie działań wojennych i wojny. Zakończenie działań wojennych - poprzez rozejm, zawieszenie wszystkich operacji wojennych kapitulację, posiada 2 elementy: poddanie się nieprzyjacielowi i całkowite zaprzestanie działań wojennych na skutek rzeczywistego wygaśnięcia tych działań. Zakończenie...

Zakończenie misji dyplomatycznej - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 770

Zakończenie misji dyplomatycznej. Na skutek notyfikacji - przez państwo wysyłające lub przez państwo przyjmujące. Zerwanie stosunków dyplomatycznych - skutek zakończenia działalności całej placówki przy zerwaniu stosunków dyplomatyczn...

Zasady interpretacji umów międzynarodowych.

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 819

Zasady interpretacji umów międzynarodowych. Zasady interpretacji: należy interpretować umowy w dobrej wierze użyte w umowie wyrazy i zwroty powinny być w zasadzie rozumiane tak jak to wynika z ich normalnego znaczenia, znaczenie szczególne można nadawać pod warunkiem że jest ustalone że było to z...

Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania- opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo podatkowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Właściwość organów podatkowych w zakresie wznowienia postępowania. Art. 244 op. Organem właściwym jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie organu ww., o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który...

Demokracja polityczna a społeczna - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Teoria państwa i prawa
Pobrań: 231
Wyświetleń: 623

DEMOKRACJA POLITYCZNA A DEMOKRACJA SPOŁECZNA Przez demokrację rozumiemy taki model organizacji i funkcjonowanie społeczeństwa, w którym źródłem władzy publicznej jest samo społeczeństwo, które to społeczeństwo funkcjonuje na zasadzie prymatu wolności jednostek, pluralistycznej konkurencji miedzy ni...

Dyspozycja- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Dyspozycja (następnik) - drugi element składowy normy prawnej. Określa ona postępowanie do jakiego zobowiązany jest - w okolicznościach określonych przez hipotezę - adresat normy. Dyspozycja stanowi rdzeń normy prawnej. ...

Lex specialis- opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Lex specialis zasada prawna oznaczająca: prawo o większym stopniu szczegółowości (pochodzące z aktów prawnych o tej samej mocy, np. z dwóch ustaw, obowiązujące w tym samym czasie) należy stosować przed prawem ogólniejszym. ...