Uniwersytet w Białymstoku - strona 208

Kontrakt spółki-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 329

382. KONTRAKT SPÓŁKI. Kontrakt spółki był kontraktem realnym, konsensualnym na mocy którego dwie lub większa ilość osób zwanych wspólnikami socii zobowiązywało się do wzajemnych świadczeń w zamiarze osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Istotnymi elementami spółki były więc porozumienie -consens...

Kontrakt użyczenia-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 938

352. KONTRAKT UŻYCZENIA ( COMMODATUM). Użyczenie czyli commodatum było kontraktem realnym dwustronnie zobowiązującym niezupełnym ocenionym według bona fides polegającym na oddaniu przez jedną osobę -komodanta- pewnej rzeczy osobie drugiej - komodatariuszowi- w bezpłatne czasowe lub rodzajowo określo...

Kontrakt zastawu a prawo rzeczowe zastawu pignus-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

358. KONTRAKT ZASTAWU A PRAWO RZECZOWE ZASTAWU PIGNUS. Kontrakt zastawu należał do prawa rzeczowego, kontraktów realnych i miał formę zobowiązania dwustronnie zobowiązującego zupełnego. Polegał on na oddaniu w zastaw ręczny rzeczy przez zastawcę przez co

Kontrakt a umowa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

347. KONTRAKTY ( CONTRACTUS ) A UMOWA ( PACTUM ). Kontrakty były to umowy pomiędzy stronami uznawane przez prawo cywilne a przez to zaskarżalne. Pacta były to także umowy lecz takie które z różnych przyczyn nie były kontraktami. Mogły one być w prosty sposób podniesione do rangi kontraktu poprzez na...

Furtum-pojęcie i rodzaje

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

412. FURTUM - POJĘCIE I RODZAJE. Furtum czyli kradzieżbył było to przestępstwo wynikające z prawa cywilnego. Kradzież według prawa rzymskiego było to umyślne zagarnięcie rzeczy cudzej dla osiągnięcia korzyści bądź to z niej samej bądź też z jej używania lub posiadania. Według prawa rzymskiego istnia...

Nabycie posiadania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

251. NABYCIE POSIADANIA. Nabycie posiadania mogło nastąpić na wiele różnych sposobów głównym jednak warunkiem nabycia posiadania była konieczna obecność animus i corpus. Nabycie posiadania w przypadku gdy osoba ma taką wolę oraz faktycznie tę rzecz posiada nazywało się corpore et animo. Był to natur...

Nabycie własności na pożytkach-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

278. NABYCIE WŁASNOŚCI NA POŻYTKACH. Nabycie prawa własności na pożytkach (fructus) było możliwe dopiero z chwilą odłączenia ich od rzeczy macierzystej. Kwestia nabycia własności na pożytkach w prawie rzymskim była uwarunkowana od wielu czynników. Początkowo to właściciel rzeczy był automatycznie wł...

Nowacja zobowiązania-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 490

440. NOWACJA (ODNOWIENIE) ZOBOWIĄZANIA. Nowacja czyli zawarcie do tego samego zobowiązania nowej umowy zobowiązującej dłużnika do spełnienia świadczenia wobec nowego wierzyciela natomiast rozwiązującej węzeł obligacyjny ze starym. Nowacja wymagała ...

Obowiązki mandanta i mandatariusza-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

385. OBOWIĄZKI MANDANTA I MANDATARIUSZA. Mandant i mandatariusz są to strony w kontrakcie zlecenia czyli w kontrakcie realnym i konsensualnym. Mandant czyli zleceniodawca miał za zadanie dostarczyć zleceniobiorcy składniki niezbędne do wykonania usługi, zwrócić mu wszelkie koszty związane z realizac...

Odpowiedzialność pozwanego skargą windykacyjną za pożytki i nakłdy-opr...

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 315

283. ODPOWIEDZIALNOŚĆ POZWANEGO SKARGĄ WINDYKACYJNĄ ZA POŻYTKI I NAKŁADY. Podstawa rozstrzygnięcia stawała się tutaj bona fides czyli dobra wiara. Jeżeli posiadacz - pozwany działał w dobrej wierze mógł zatrzymać przy sobie owoce jakie wynikał z posiadania danej rzeczy lecz wyłącznie do chwili rozst...