Uniwersytet w Białymstoku - strona 207

Zasada państwa prawa-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sławomir Oliwniak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 658

80 Zasada państwa prawa - Państwo prawa istnieje wtedy, gdy organizacja i działanie władzy publicznej oparte są na prawie. Prawo określa wzajemne stosunki między władzami, władzą i jednostkami jako podmiotami prawa i między jednostkami. W takim państwie zagwarantowana jest równość obywateli. Dozwolo...

CHIROGRAPHA I SYNGRAPHA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 735

364. CHIROGRAPHA I SYNGRAPHA. Chirographa i synographa należały do kontraktów realnych i literalnych a wykorzystywane były przez peregrynów którym nie przysługiwało prawo transkrypcji. Te swoiste skrypty dłużne były w formie aktu pisemnego pr...

CONDICTIO IN DEBITI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

406. CONDICTIO IN DEBITI. Conditio in debiti było jednym ze środków ochrony jakie przysługiwały stronie w celu odzyskania wartości majątkowych które zostały bez słusznej przyczyny przekazane na drugą osobę. Powództwo to było skuteczne w przypadku spełnienia nienależnego świadczenia czyli jak ktoś sp...

CONSTITUTUM DEBITI-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

394. CONSTITUTUM DEBITI. Constitutum debiti była to forma paktu pretorskiego a więc taka której na mocy swojego imperium pretorowie umożliwiali ochrony procesowej umozliwiajacej wniesienie actio. Było to nieformalne przyrzeczenie wykonania w ściśle określonym terminie zobowiązania już istniejącego. ...

CULPA I CUSTODIA-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4046

328. CULPA I CUSTODIA. Culpa czyli wina była w prawie rzymskim podstawą do odpowiedzialności dłużnika za zobowiązanie. Samą winę rzymianie podzielili na dwa rodzaje a mianowicie na culpa lata jako objaw winy zawinionej spowodowanej bądź to przez niedbalstwo bądź też przez celowe działanie oraz culpa...

Delikty prawa cywilnego i prawa pretorskiego-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 952

418. DELIKTY PRAWA CYWILNEGO I PRAWA PRETORSKIEGO. Delikty czyli przestępstwa dzieliły się w Rzymie na delikty prawa cywilnego w skład których wchodziły kradzież furtum, rabunek rapina, zniewaga iniurai oraz damnum iniuria datum czyli bezprawne wy...

Emfiteuza-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 497

291. EMFITEUZA. Emfiteuza jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomościach. Polegała ona na dziedzicznym i zbywalnym uprawnieniu do wykorzystywania cudzego gruntu z obowiązkiem płacenia czynszu. Z takiej wieczystej dzierżawy wynikały następujące prawa i obowiązki płacenie czynszu oraz ciężarów...

ACTIO REDHIBITORIA I ACTIO QUANTI MINORIS-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

375. ACTIO REDHIBITORIA I ACTIO QUANTI MINORIS. Actio redhibitoria I action quanti minoris były to powództwa służące nabywcy jako środek ochronny w przypadku nabycia rzeczy z wadami fizycznymi. actio redhibitoia była powództwem które n...

GENUS I SPECIES w zobowiązaniach-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

318. GENUS I SPECIES W ZOBOWIĄZANIACH. W myśl zasady wymogów co do przedmiotów świadczenia która mówi że przedmiot świadczenia winien być dokładnie określony rzymianie dzielili je bądź to według cech indywidualnych ( species) bądź też według cech gatunkowych ( genus). Podział ten wywierał bardzo ist...

Intercesja-opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 448

434. INTERCESJA. Intercessio było według prawa rzymskiego to przyjęcie wszelkiej odpowiedzialności za cudze długi. Najczęściej spotykana forma intercesji było poręczenie lecz obok niego istniały jeszcze inne formy takie jak zabezpieczenie cudzeg...