Uniwersytet w Białymstoku - strona 194

Wypowiedzi oceniające i normy - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1547

WYPOWIEDZI OCENIAJĄCE I NORMY Wypowiedź oceniająca Ocena to aprobata, bądź dezaprobata. W tej wypowiedzi uzewnętrzniamy nasz stosunek do danego podmiotu lub przedmiotu, który uwzględnia wszelkie aspekty, naszą wiedzę, wiarę, nastawienie, a nawet fakt np. zdenerwowania naszego. Deskrypcja Jest to...

Zdania w logice prawniczej - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 266
Wyświetleń: 875

ZDANIE Zdanie w sensie logicznym - wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie reguł danego języka, że tak jest albo tak nie jest. Nie musi być ono zgodne z rzeczywistością. Może być prawdziwe lub fałszywe. Zdanie pytające nie jest zdaniem w sensie logicznym, bo nie stwierdza faktu. Również z...

Pośrednictwo pracy - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 882

Pośrednictwo pracy - istota, zadania, zasady Istota i zadania. Pośrednictwo pracy polega w szczególności na: 1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych; 2) pozysk...

Podstawy nawiązania stosunku pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 385

20.Podstawy nawiązania stosunku pracy (zagadnienie) Pracodawca może i powinien mieć możliwość swobodnego zatrudnienia w ramach realizacji zasady doboru pracowników w sposób zapewniający najlepsze wykonanie zadań. Z n.s.p. wiążą się skutki w sferze indywidualnego i zbiorowego stos. Pracy. Istnieje tu...

Pojęcie prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

1. Pojęcie prawa pracy Prawo pracy jest to gałąź prawa prawnie obejmująca ogól norm prawnych regulujących stosunki pracy oraz stosunki społeczne prawnie związane ze stosunkami pracy. Dynamizm prawa pracy Jedna z cech prawa pracy. Prawo pracy należy do gałęzi prawa, które podlegają procesowi gwałt...

Praca tymczasowa - podstawa prawna

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

3.Praca tymczasowa Jest formą chwilowego zatrudnienia. Polska zalegalizowała tą formę odpowiednia ustawą z 2003 roku. Jednak zakłada ona krótki okres dozwolonej p.t. na rzecz jednego pracodawcy użytkownika - w okresie 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania p.t. nie może przekroczyć 12 m-cy ...

Prawo do wynagradzania - opracowanie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 525

12.Prawo do wynagradzania + ochrona - wynagradzanie za pracę jest obligatoryjnym składnikiem każdego stosunku pracy - pracownik nie może zrzec się prawa do wynagradzania ani przenieść tego prawa na inną osobę - wynagrodzenie jest to świadczenie ze stosunku pracy, o charakterze obowiązkowym (a prze...

Przedmiot prawa pracy - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 392

7.Przedmiot prawa pracy Przedmiotem PP są stosunki społeczne związane ze świadczeniem nie jakiejkolwiek pracy lecz jedynie pracy charakteryzującej się określonymi przymiotami: Umowne podporządkowanie(praca pod kierownictwem) Uczasowienie pracy - art.. 128 kp, czas wykonywania pracy jest wyznaczon...

Swoboda zawierania umów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

1.Swoboda zawierania umów Praca może być świadczona na podstawie umów należących do różnych gałęzi prawa. Swoboda wykonywania pracy w ramach pracowniczego zobowiązania (umowa o pracę, spółdzielcza, mianowanie, wybór, powołanie) lub zobowiązania cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o

Telepraca - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Sierocka
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 861

4.Telepraca Powinna służyć przestawieniu formuły porządkowo - dyscyplinującej stosunku pracy na formułę wynikową. Jest ona jedną z 2 form (obok pracy chałupniczej) pracy domowej mającą mię...