Uniwersytet w Białymstoku - strona 19

Elementy normy cywilno - prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 714

. Elementy normy cywilno-prawnej, rodzaje sankcji z PC i ich cel Norma prawna - hipoteza- adresat i okoliczności zastosowania normy - dyspozycja- określa normatywny skutek prawny w szczególności nakazane przez normę zachowanie się adresata -sankcja- określa reakcje organów państwowych na niezast...

Fundacja - Zakładanie i likwidacja fundacji

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 574

. Co to jest fundacja? Zakładanie i likwidacja fundacji/ akt fundacji, statut, rejestracja. Fundacja- osoba prawna typu zakładowego. Dla osiągania pewnego celu społecznie użytecznego zostaje z woli fundatora wyodrębniony określony majątek, przy czym realizacja tego celu następuje z majątku lub z do...

Sposoby identyfikacji osoby fizycznej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

. Imię, nazwisko, miejsce zamieszkania(domicyl a rezydencja) jako sposoby identyfikacji osoby fizycznej. *Nazwisko i imię - językowe oznaczenie indywidualnej osoby fizycz­nej. wybór nazwisko zależy od przynależności do grupy rodzinnej, a imię od rodziców/opiekunów. -zmiana nazwiska lub imienia do...

Klasyfikacja praw podmiotowych - Prawa majątkowe

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

Klasyfikacja praw podmiotowych -majątkowe- to prawa rzeczowe, wierzytelności opiewające na świadczenia majątkowe, prawa majątkowo-małżeńskie, autorskie(pukiel włosów po drugiej osobie). Za prawa majątkowe uważa się roszczenia pieniężne(zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę) i niemajątkowe- ...

Korporacyjne i zakładowe fundacyjne osoby prawne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

Korporacyjne i zakładowe/ fundacyjne osoby prawne- cechy odróżniające. III. Korporacyjne i fundacyjne osoby prawne kryterium - uczestni­ctwo osób w ich strukturach organizacyjnych → rozróżnienie osób prawnych na korporacyjne i fundacyj­ne (zakładowe). Korporacyjne - w ich struk­turze organizacyjn...

Luka w prawie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 931

. Na czym polega tzw. Luka w prawie? Sposoby jej wypełniania/ rodzaje analogii. Luka w prawie to taki stan rzeczy, gdy dla konkretnego stosunku społecznego, który nie jest prawnie obojętny ani nie został przez prawodawcę uznany za nie podlegający unormowaniu prawnemu, nie ma normy prawnej ustalonej...

Nabywanie praw podmiotowych - konstytutywne

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 728

Scharakteryzować nabywanie praw podmiotowych -konstytutywne- jednocześnie z nabyciem powstaje prawo podmiotowe -translatywne- nabywca uzyskuje prawo o treści niezmienionej, np zasiedzenie rzeczy ale nie jej znalezienie -pierwotne- nabywca nie uzyskuje prawa podmiotowego od określonej osoby; nabycie...

Ochrona dóbr osobistych i charakter praw osobistych

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 161
Wyświetleń: 679

. Ochrona dóbr osobistych-katalog w kc. Charakter praw osobistych; cel ochrony cywilnoprawnej-porównanie z ochroną karnoprawną-bezprawność jako przesłanka naruszenia, ciężar dowo...

Przyznanie jednostce organizacyjnej zdolności prawnej

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 378

. Od czego zależy przyznanie jednostce org. Zdolności prawnej? Technika normatywna i technika określania cech osoby prawnej. Metoda regulacji prawnej Metoda ogólnego formułowania cech osób prawnych - prawodawca określa jedynie cechy jakie musi mieć organizacja by uznać ją za osobę prawną. Zaleta -...