Uniwersytet w Białymstoku - strona 180

Wypowiedzi modalne, Pytania i odpowiedzi

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1253

WYPOWIEDZI MODALNE Interpretacje „musi być A” i „może być A” Logiczna - odwołanie do zdań uprzednio przez nas uznanych jako prawdziwe Dynamiczna - do istniejącego układu czynników Aksjologiczna - do czyichś ocen Tetyczna - do obowiązujących w danej dziedzinie norm Psychologiczna - jesteśmy sil...

Logika prawnicza - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Katarzyna Doliwa
 • Logika prawnicza
Pobrań: 259
Wyświetleń: 840

ZDANIE Zdanie w sensie logicznym - wyrażenie jednoznacznie stwierdzające, na gruncie danego języka, iż tak a tak jest albo że tak a tak nie jest. zdanie w sensie logicznym ma stwierdzać, że tak a tak jest albo że tak a tak nie jest, zdanie w sensie logicznym ma jednoznacznie stwierdzać coś określo...

Źródła prawa u germanów - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1379

ŹRÓDŁA PRAWA U GERMANÓW I W PAŃSTWIE FRANKOŃSKIM Kształtowanie się praw germańskich. Wizygoci - sprzymierzeńcy; płd. Galia; w 419 r. założyli państwo ze stolicą w Tuluzie (państwo tolozańskie). Na początku VI w. osiedlili się w Hiszpanii przenosz...

Apelacja - omówienie zagadnienia

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 623

APELACJA Jest to środek odwoławczy skierowany przeciw nieprawomocnemu wyrokowi sądu I instancji. Apelacja dokonuje kontroli wyroku pod katem uchybień prawu, uchybień ustaleń faktycznych oraz wymiaru kary. Musi być wniesiona w terminie 14 dni od daty doręczenia wyroku wraz z uzasadnieniem. Apelację r...

Brak skargi upoważnionego oskarżyciela - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Brak skargi upoważnionego oskarżyciela Brak takiej skargi powoduje niedopuszczalność postęp.. Przesłanka ta nawiązuje do zasady skargowości. Najważniejszą i najczęściej występującą skargą (zasadnicza) jest akt oskarżenia. Jeżeli nie odpowiad...

Zezwolenie na ściganie - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej — chyba, że ustawa stanowi inaczej Jeżeli mimo braku zezwolenia lub wniosku o ściganie postęp. (niedopuszczalne) zostało wszczęte i jest prowadzone, należy je w momencie stwierdzenia tej przeszkody umorzy...

Prawo karne - dowody - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

19. Dowody - definicja Art. 167 kpk- Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Art. 168- FAKTY POWSZECHNIE ZNANE NIE WYMAGAJĄ DOWODU. To samo dotyczy faktów znanych z urzędu, należy jednak zwrócić na nie uwagę stron. CIĘZAR POWODU- powinność udowodnienia ze względu na własny interes p...

Prawo karne - funkcje - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 518

3. Funkcje prawa karnego procesowego OCHRONNA - chroni podstawowe wartości: bezpieczeństwo, życie, pokój, obronność, wolność i godność osobista - itd. Ochrona systemu stosunków społecznych polega na stworzeniu takiego stanu rzeczy, w ...

Prawo karne - kasacja - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 693

KASACJA Jest to nadzwyczajny środek zaskarżenia. Polega na badaniu zgodności z prawem prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończącego postępowanie sądowe (art. 519 * 1 k.p.k.). Wydaje ją tylko Sąd Najwyższy. Może ją wnieść każda ze stro...

Prawo karne - kontrola - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Mirosława Melezini
 • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

40. Wstępna kontrola aktu oskarżenia Sądowa kontrola oskarżenia I. Kontrola formalna - należy do Prezesa Sądu (lub przewodniczącego wydziału, bądź upoważnionego sędziego). Bada on czy akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 332, 333 i czy zostały spełnione warunki wymieni...