Uniwersytet w Białymstoku - strona 178

Sposoby ustalania wysokości odszkodowania - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 378

Sposoby ustalania wysokości odszkodowania Do poszkodowanego należy wybór czy naprawienie szkody polegać będzie na przywróceniu stanu poprzedniego (restrykcja naturalna), czy też zapłacie odpowiedniej sumy pieniężnej 363.1. Mówiąc krótko to albo...

Wykład - stosunek ubezpieczeniowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 504

Stosunek ubezpieczeniowy, umowa ubezpieczeniowa (gwarancyjna). Strony są związane uprzednio istniejącym stosunkiem szczegolnego rodzaju. Jedna ze stron tej umowy (ubezpieczyciel) z gory zobowiązuje się naprawić dany rodzaj szkody jeśli tak powstanie u drugiej strony. Ubezpieczyciel nie jest zobow...

Wykład - umyślność, niedbalstwo

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

UMYŚLNOŚĆ / NIEDBALSTWO. Wina to zarzut osobisty, sama bezprawność jest elementem koniecznym, ale nie wystarczającym - należy ustalić element subiektywny w postaci: winy umyślnej lub niedbalstwa. Ten element przesłanki winy decyduje o wadze zarzutu. W prawie cywilnym nieistotne jest odrożnienie w...

Wykład - definicja waloryzacj

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

Waloryzacja polega na odpowiednim przeliczeniu sumy jednostek pieniężnych (świadczenia pieniężnego) według określonego kryterium. Ustawodawca dopuszcza waloryzację w dwóch postaciach: 1. 1. waloryzacja umowna - art. 3581 §2 Strony mogą zast...

Współodpowiedzialność za szkodę wyrządzoną - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

WSPÓŁODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ CZYNEM NIEDOZW. - ART. 441. Nie musi być tak, że za daną szkodę na podstawie 1 czynu odpowiada 1 osoba - możliwe są następujące sytuacje: A. A. wspołsprawstwo - np. kilka osob pobiło poszkodowanego - każdy odpowiada z art. 415.; B. B. odpowiedzialność...

Wykład - zasada swobody umów

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728

.zasada swobody umów -Swoboda umów- kompetencja do kształtowania przez podmioty wiążących je stosunków prawnych w drodze dwu lub wielostronnych oświadczeń woli. W jej zakresie wyróżnia się swobodę kształtowania treści umów oraz swobodę zawier...

Wykład - zasada walutowości

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

II. ZASADA WALUTOWOŚCI - w art. 358: Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, zobowiązania pieniężne na obszarze RP mogą być wyrażone tylko w pieniądzu polskim. Oznacza to, że zobowiązania pieniężne na obszarze RP nie mogą opiewać na inne waluty i nie mogą być w nich wykonywane - sank...

Wykład - zastrzeżenie umowy

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 406

zastrzeżenie umowy Odpowiedzialność prawna - określone prawem ujemne konsekwencje (zastosowanie sankcji) wobec określonego podmiotu, związane z zaistnieniem negatywnie ocenianego stanu rzeczy[1]. Pojęcie ogólnej odpowiedzialności p...

Wykład - zbywalność roszczeń

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jerzy Bieluk
 • Prawo cywilne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

ZBYWALNOŚĆ ROSZCZEŃ - ART. 449 Art. 449. Roszczenia przewidziane w art. 444-448 nie mogą być zbyte, chyba że są już wymagalne i że zostały uznane na piśmie albo przyznane prawomocnym orzeczeniem. Roszczenia mają charakter osobisty, są to szkody na osobie. Co do zasady nie mogą być zbyte - 2 wyją...

Źródła prawa w Anglii - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Mariusz Mohyluk
 • Powszechna Historia Prawa
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1253

ŹRÓDŁA PRAWA W ANGLII Źródła prawa w okresie anglosaskim. prawa zwyczajowe Anglów, Sasów i Jutów - niski szczebel rozwoju, bez wpływów rzymskich ustawodawstwo królewskie - regulowały min. kwestie związane z sądownictwem, związane z jednoczeniem się państewek. ustawa wydana ok. 600 r. przez króla H...